Аьпагу буручлай, дусшивугу цIакь дуллай

«Лакрал райондалул жагьилтал — экстремизмалийн ва терроризмалийн къаршину» тIисса акциялул лагрулий алхIаткьини Гъумучиял клубраву хьунни къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса полицанал зузалтрал аьпалун хас дурсса аьдатравун дагьсса лачIунбуккаврил турнир. Цувгу дайссар гьарца шинал Ватан дуручлачиминнал байрандалул гьантрай, администрациялул спорткомитетрал, чIаважагьилтурал спортшколалул ва Аьрасатнал МВД-лул «Лакский» МО-лул цачIусса сакиншиндарайну. Мунил чIарав бавцIуну бур Лакрал райондалул чулухасса ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат ЖахIпар Абуев ва ишбажаранчи ХIасан Аьлиев.


Зулайхат Тахакьаева
Райондалул жагьилтурал ишир­ттал, спортрал ва туризмалул отделданул каялувчи Малик ХIусмановлул бусласимунийн бувну, ва турнир дуллай байбивхьуну бур 2010 шинал, ДЮСШ-лул ва Лак­рал РОВД-лул зузалт Илияс Кущиевлул, Сайди Ибрагьимовлул, Ислам МахIаммадовлул ва аьпабиву Идрис Булатовлул сипталийну.

Турнир тIитIлатIисса шадлугърай райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгуна къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса полицанал зузалт бивкIшиву хIакьсса ватан дуруччулт ва гайннал аьпа буруччаву хъанахъишиву махъ ливчIминнал абадлий яла къалагайсса буржну. Турнирданий гьуртту хъанахъиминнан ва гайннахлу буклан бувкIминнан чIа увкуна, так спортрал бяст-ччаллай бакъасса ватан дуручлан къабагьаваннав куну.

Къизлардай хьусса оьсса тIул дащуй дихьлай, ххи бувна, хIакьину дунияллий хъанахъисса миллатирттал дянив ссивцIу бутан ччи­сса ишру хIисаврайн ласлай, хъуннасса къулагъас дуллан багьлай бушиву ялун нанисса ник дусшиву ва дакьаву дуруччин кIулну тарбия даврих. Аьрасатнал МВД-лул «Лакский» МО-лул каялувчи Юсуп Амировлул дакIнийн бивчуна экстремистурал ливтIусса полицанал зузалт: Булатов Идрис, Жяъпаров Неъматуллагь, МахIаммадов ХIусайни, ХIамзатов Абакар, Исмяилов Апанни, МахIаммадов Рамазан, Къунжуев Амсаруллагь, Оьма­ров АьлихIусман, Щамххалов Мурад. Миннал рухIирдая алхIам бувккуна Гъумучиял мизитрал имам МухIаммадманнар Бариевлул.

Гьуртту хъанахъисса командар­ттайн сахIналийн оьвкуну, ми тамашалийн бувкIминнан кIул бувну махъ, райондалул Магьирлугърал къатлул зузалтрал ва ОьрчIал магьирлугърал школалул тарбиялувтурал ккаккан дуруна концерт.

Шиная-шинайн гьарза-гьарта хъанай дур турнирданул лагру. Утти­нин муний гьуртту шайссия 7-9 команда. Гьашину гьуртту хьунни 16 команда: Лакрал, Ккуллал, Ахъу­шиял, Гергебиллал, ЧIарадиял, УнцIукIуллал, Казбекуллал, Хасавюртуллал, Лаващиял (шанна команда) районнаясса, Къизлардал ва МахIачкъала шагьрулул (Аьли Аьлиевлул цIанийсса ва «Урожай» чIаважагьилтурал спортшколардал) командартту. Бия сайки 400-ннийн бивсса гьурттучитал.

Бяст-ччал бия 7 кIушиврул категориялий.
Командарттал дянив цалчинмур кIану бувгьунни Лакрал райондалул командалул: МахIмудов Оьмардул (26 килолул кIушиврий) ва Ханов ХIасанбасрил (28 килолул кIушиврий) бувгьунни цалчинмур кIану. Ханов Иманаьлил – кIилчинмур кIану (30 кило).

КIилчинмур кIану бувгьунни ЧIарадиял райондалул, шамилчинмур кIану – Гергебиллал райондалул.
Ххув хьуминнан ва хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан буллунни дипломру ва арцуйнусса бахшишру. Дуллунни хасъсса бахшишругу.

КIира-шанна шинай Лакрал райондалий лачIунбуккаврил тренерну зий ивкIсса, хIакьину МахIачкъала шагьрулул Аьли Аьлиевлул цIанийсса школалий зузисса Ажуев Заургу гьарца шинал учIай, цала оьрчIругу бувцуну. Ванал вардиш буллалисса оьрчIава цаннал бувгьунни шамилчинмур кIану.