Барча уллай буру

[dropcap]К[/dropcap]арашрал шяраватусса АьлихIажинал арс Аьлиев Ссамад ниттил увну вай гьантрай хъанахъиссар 60 шин.
Оьрмулул ва иширттал ци ххуллу-ххуттай ухьурчагу, ца хIарачат ва бюхъу ххину, цаламиннангу, цайминнангу бусравшиву ялттуну ялапар хьу­сса чуври Ссамад.

ЧIявусса дустурал ва кIулцириннал дянив хъунмассар ванал кьадру-кьиматгу.
Мусил юбилейрал таварихгу барча буллай, чIа тIий буру Ссамадлун сагъ-саламатсса шинну, даймуниву, дитаймуниву тIайлабацIуртту, ххуй-хъиншивуртту.
Бюхттул хьуннав ина увсса кьини, хъинсса бияннав хъин­сса дустураяту!

Дустал, гьалмахтал