Яла ххуйма ниттил мазрал учитель

ee_pho_10Март зурул 14-16-нний МахIачкъалалив хьунни цала-цала районнай ниттил мазрал дарс дишаврил конкурсраву ххув хьуминнал дянивсса респуб­ликалул зумунусса ацIулчинсса конкурс .

Ккуллал райондалия конкурсравух гьуртту хьун лавгуна райондалий ххув хьусса, ЧIяйннал шяраваллил школалул учитель, Маммакьурбанов Арсений. Вана утти ва зана хьунни щала Дагъусттаннайсса ла­кку мазрал учительтураву цалчинмур кIану бувгьуну.
Барча вил ххувшаву, Арсений Сулайманович!