Барча буллай буру

170001Март зурул 22-нний оьр­мулул 60 шин бартлаглай дур КIундиннал шяравасса Ших­аьлил арс Дадаев Аьвдулжалиллун.

Дагъусттаннал автоххуллурдал техникум къуртал бувну махъ, Аьвдулжалил зун ивкIссар «Да­гъусттан автодорданий» мастерну. Зий унува, заочнайну къуртал бувссар Дагъусттаннал автоххуллурдал институт. Мунияр шихунай, пенсиялийн укканнин, Аьвдулжалил зий ивкIссар ва ца кIанай, цал мастерну, яла прорабну.
Ванал захIматрал луттирай дурагу ва ца чичрур дусса.
Цала даву дуллай, Аьвдулжалил икъавсса кIану бакъар, ванал къабувсса ххуллу бакъар, ламу бакъар. Цала даву ххира­сса ва ххуйну кIулсса пишакар хIисаврай Аьвдулжалил бусравну ия каялувчитурал ва архIал зузиминнал дянив. Цала кулпатращал Мадинащал ванал тарбия увну ур кIия арс. Миннал кIинналагу, буттал кунма, Автоххуллурдал институт къуртал бувну бур. Кулпатрал чулухагу Аьвдулжалиллун тIайлабацIу хьуну бур. Мадина бур иминсса, тIул-тIабиаьт ххуйсса, ужагъраву рахIатшиву, нахIу-хIалимшиву дуручлачисса хъамитайпа.
Аьвдулжалил оьрмулул юби­­­­лей­ращал барча уллай, чIа тIий буру цIуллушиву, дуллалимуниву тIайлабацIу, талихI-тирххандарайсса лахъисса оьр­му.
Вил дакIнийсса циняв мурад­ру бартлаганнав, оьрчIая неъмат ккакканнав.
Цинявппагу ина ххирами

170_001Март зурул 5-нний 80 шин там хьунни Хъусращиял шяравасса Оьмаев Кьурбан (Кьурбанзабиуллагьлун) Шихшал арснан. Ялун урган ванан вайксса шинну къадулунссар.

Мугу хъанай бур ванал дакIнил хъиншиврул, дустал ххирашиврул, ххуйсса хасият душиврул лишанну. Жу, вил дустал, ина барча уллай буру му ина ларсъсса лахъазандаращал. Яраппий, ина вания тихунайгу жун чан къааннав, вина ччикун итаннав.
Дустал, гьалмахтал