Турнирданул диплом лайкь бунни

Дагъусттаннал университетрал спортрал комплексраву хьунни профессортал И.И. МахIаммадсултановлул ва Д.К. Джаватовлул аьпалун хас дурсса «Кубок ректора» цIанилусса ттуплий буккаврил турнир.

Бяст-ччал хьунни Дагъусттаннал университетрал зузалтрал дянив. Хъаннил командалуву «Яла цIакьмур связующий» тIисса диплом лавсунни Дагъусттаннал университетрал библиотекалул зузала, Ккур­ккуллал шяравасса Аьлиева Ангелина ХIусайннул душнил.

Ангелина школалий дуклакинийва спортрал чулуха итххявхсса душ бикIайва. Райондалул спортрал бяст-ччаллаву гьуртту хьуну, мудан хьхьичIунсса кIанттурду бугьайссия.
1995-ку шинал Ккурккуллал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, Ангелина бувххун бур Дагъусттаннал университетрал филологиялул факультетрайн. Студентсса шиннардийгу гьуртту шайсса бивкIун бур ва университетрал спортрал бяст-ччаллаву. 2000-ку шиная шихунмай зий бур университетрал библиотекалуву. Ангелинал бусласимунийн бувну, университетрал гьарица факультетрай дур цала-цала хъаннил ва арамтурал волейболданул командартту.

Гьарица ххуллункьини вай лагай ттуплий бувккун бигьалаган. Командарттал дянивсса бяст-ччал университетраву аьдатравун багьну бур. Царагу турнир къашай Ангелинал бахшиш лайкь къадурсса. Спортрал бюхъу ванин цила ниттил ниттия, чIярусса шиннардий Ккурккуллал школалий зий бивкIсса Гуржагьан Аьлиевная бивсса бухьунссар. Вагу жагьилний спортрал чулуха итххявхсса бивкIун бур. Ххуйну ттуплийгу буккай­сса бивкIун бур Буйнакскаллал педучилищалуву дуклакисса шиннардий хъинну лечайсса буну, «Лечу» тIисса ялунцIагума диркIун дур. Спортрал чулухасса гьунар бусса бия Ангелинал ниттиуссурвалгу.

– Ккурккуллал школалий дуклакисса шинну ттул оьрмулуву яла чаннами, тIааьнми асардацIун дархIусса дия. ХIур­матрай ва барчаллагьрай дакIнийн бичара ттухьра дарсру дирхьусса цинявппагу учительтал, хаснува спортрах гъира бувтсса физкультуралул учитель Пятали МахIаммадович. Цала дарсирал бюхъу бусса буну тIий ванан на ххирасса бикIайвав. Жугу бувцуну, мудан учIайссия Гъумукун райондалул спортрал бяст-ччаллаву гьуртту хьун. Ялув авцIуну икIайссия бяст-ччаллал хIасиллу дуллалиний, жюрилул тIайлану кьимат бищуншиврул. Транспорт къадикIайва, чIярумур чIумал соревнованияртту къуртал хьуну махъ Гъумуча Ккуркливн бахьтта бучIайссияв.

Школалул директор Даниял Магьдиевлул, учительтал, дуклаки оьрчIру, нину-ппу бавтIун, шадлугърал даражалий барча байвав, лахъа-хъун байвав. Нава хъунма бувсса, тарбия дуллусса бава-ттаттагу сагъсса, ххарисса лахIзарду бусса тай шинну ттун тачIав дакIния къадукканссар, – тIий бур Ангелина.

Спорт ххирасса Ангелинан университетравугу тIайлабацIу хьуну бур. Ректор Муртузааьли Хулатаевич спортрал даврих хъуннасса къулагъас дуллалисса, студентътуралгу, зузалтралгу дянив спорт машгьур дуллалисса инсан ур.

– Укунсса спортрал бяст-ччаллал жу хъиннува цанначIан ца гъан бувару, зузалтрал дянив нахIу-хIалимсса арарду хIасул шай. Залданувун бувкIсса чIумал жу бигьалагару телефонная, тIааьн бакъасса хавардая. Му чIун дикIай ссаякIуй цамур затрая пикри къабуллалисса, – тIий бур Ангелина ва барчаллагьрай бур спортрал даврихсса къулагъас чан хьун къаритлатисса Муртузааьли Хулатаевичлуйн.

Дипломгу барча буллай, чIа тIий буру Ангелинан оьрмулуву, давриву, спортраву так хьхьичIуннайшивуртту.

Андриана Аьбдуллаева