«Интнил хьхьунил» асарду

ЧIявусса илгу тамашалийн бувкIун, хъуннасса сийлий шай гьарцагу шинал Лакрал театрданул Интнил хьхьунин хас дурсса концерт, хъинну яргсса, авадансса дикIай мунил программа: аьдатрацIун бавхIусса балайрду, аслийсса халкьуннал балайрду, тIуркIурду, къавтIавуртту.

2015 шинал «Интнил хьхьунил» проект лайкь хьуссар Аьрасатнал Театрал ишккаккултрал союзрал сакин бувсса «Грани театра масс» тIисса щалагу Аьрасатнал конкурсрал дипломран «Лучший национальный праздник» номинациялий.

Дунияллий хъанахъимуниясса хавардая шацI шаврил, чаннасса ва ххарисса асардах мякь бувксса тамашачитуран дакIнинсса малхIанну хьунни ва базилухьсса Интнил хьхьунил байрангу.

Циван ххирар агьалинан Лакрал театрданул программардаву ляличIину Интнил хьхьу чирча, му так хъярч-мах­сарардал, тIуркIурдал, балайрдал ва къавтIавурттал авадансса душивруцIун, агьалинан дакIнийн дутай хъамадитала хъанахъисса аьдатру, европанал ва аьрабнал модалул ялун бигьаврил жула оьрмулува дуккан дурну ларгсса миллатрал лаххия. Исвагьину даркьуну дия жула артистътурай чиллу-чухъри, бузмарду, чалагъайртту ва хара-лачакру, миннул янна лархминнал журат ххуй дуллай, цIу-цIанпIир ххи буллай бия.

Лакрал театрданул проектирдай гьуртту хьун гъирарай бучIай цIанихсса балайчиталгу, сахIналийн дахьва буклакисса балайчиталгу. Интнил хьхьунил программалул муданмасса хъамалли тамашачитурангу ххирасса Бархъаратусса Тазарият Сулайманова, Загьидат Муслимова, Жанна Кьурбанова. Гьуртту хьунни лакрал шаннагу райондалиясса магьирлугърал усттартал, ххаллилсса чIурдал ва такьвардал заллухъру: РайхIанат ХIажиева – Ккуллал райондалия, Шамсият Какваева – Лак­рал райондалия, Аслан Муслимов – ЦIуссалакрал райондалия. Яруссаннал цIанихсса балайчи Аьбдулла МахIаммадмирзаев, Дагъусттаннал магьирлугърал колледжрал къавтIалт.
Программалий гьурттуну бия театрданул сайки цинявппа артистътал ва балетрал труппа. МиннацIун, сахIналийн був­ккун, миллатрал лаххиялуву балайрдахун къавтIий, концертрал сий хъун дан цащава бюхъайссаксса хIарачат буллай бия артистътурал оьрчIругу.

Вайнна Ислам ва Рукьижат МахIаммадовхъал, МахIаммад Амировлул аьнтIикIахъул.Ца даркьуну дияча цайрагу миллатрал лаххия. Ибрагьим Рабадановлул шанна шинавусса арс Хучбаргу чиллу-чухълуву сахIна чIюлу буллай ия.
ЛичIи бавияв язими номерду: МахIаммад Амировлул лакрал миллатрахасса балай, цувагу Дагъусттаннал магьирлугърал оьрмулуву хъуннасса хъар дургьуну бивкIсса Киров ва Гулизар Султановхъал, цал аьпа баннав, душнил Светланал арсри. Кировлуха лавхьхьуну авадансса чIу ва такьва.
Зунттал ратIал марцI щинал жюржулуха лавхьхьуну экьинанисса бия Зульфия Архилаевал балай. Ялун буккансса балайчитал хьунссар Изумруд МахIаллиевая ва Аида Садыкьовая.

Шамсуттин Къаплановлул, Аьбдул Мурадовлул, Ямлихан ХIажиевлул, Ибрагьим Рабадановлул увкусса лакрал халкьуннал балай «Чаргудай». Концертрал яла яргмур номерну кIицI бавияв театрданул балетрал къавтIалтрал щаллу дурсса аслисса лакку къавтIаву «Къирият», къуманал дакIру аьч дуллалисса, гьавас бутлатисса. Постановщик Аьрасатнал лайкь хьусса артист Муса Оздоев. Дайдирхьуна концерт Арслан Шагьмардановлул «Интнихасса» балайлул хорданий. Къуртал тIурча, дуруна Лакку билаятрал гимну хьусса МухIуттин Чариновлул Лакку билаятрахасса балайлийну.

Муданна кунна усттарну концерт дачин дурну бия Да­гъусттаннал халкьуннал артистътал Шамсуттин Къапланов ва Саният Рамазанова.
Сайки шанна ссятрайсса концерт дайдирхьуну къуртал хьунцIа балайчитурахун руцлай бия цIанихсса музыкантътал: Арслан Шахмарданов, ХIусайна ХIусайнаев (зюннав). ХIадур дурну дия концерт Аьрасатнал лайкь хьусса артист Аслан МахIаммадовлул ва Арслан Шагьмардановлул.
Ва базилухь Интнил хьхьунил байрандалийн хаварбакъулий багьну, хъинну хIайранну ливчIун бия Ярославль шагьрулиясса туристкахъул. Дарщу кьинигу дуну, чун гьан хъинавав тIий пикрирдай бунува, театрданувун инсантал нанисса ккав­ккун, гъира багьну, бувкIру тIива. БайкъалитIавай буслай бия цала асардая. Ххуй дирзун дия лакрал миллатрал колорит, аслишиву, балайрду, къавтIавуртту.

Зулайхат Тахакьаева