Ттизаманнул вирттал

ЦIанасса заманалул вирттавран ккаллину бур лавайсса даражалий аьралий бигарду бартбигьлагьисса хасъсса аьралий операциялул гьурттучитал. Чувшивугу, яхIгу ххишаласса жула жагьилтурал исват бунни цивппа Ватандалул унгу-унгусса патриотътал ва Хъун дяъвилий бюхттулсса Ххувшаву ларсъсса буттахъан лайкьсса наслу бушиву. ЧIалачIисса куццуй, хIакьину вайннайн хъар хъанай дур Ватандалул мюхчаншиву дуруччаву.

Умет Усттарбаговлул сайки шин шавай дур Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанай. Увну ур Умет ЦIуссалакрал шяраву. Дуклай ивкIун ур ЦIуссалакрал 1-мур школалий. Умет школалийгу дуккавриву ва спортраву хьхьичIун ливчусса, эбратрансса оьрчI ивкIун ур.
Светлана Усттарбаговал кIия­гу арс, Умет ва Аьзиз, цилалу хъуни бувну бур. Школа къуртал бувну махъ Умет лавгун ур аьралуннаву къуллугъ буллан. Зана хьуну, зий ивкIун ур личIи-личIисса кIанттурдай. Украиннал аьрщарай аьралий операция байбивхьусса ппурттуву цува рязину лавгун ур Ватандалул мурадру буруччин. Уметлул ва хъуннасса нигьачIаву дусса хIукму кьамул бувния шийнмай нину ва уссу дакIниву нигь-ццах дуну ялугьлай бур ванах. Бигьану бакъар хIакьину тикку гьуртту хъанахъисса жула жагьилтурангу. Цимилгу ккаккан бунни жула аьралитурал къуллугърал буржру дакIнийхтуну бартбигьлай бушиву.
Уметлун ва цинявппагу хIакьину къуллугърал бурж бартбигьлагьисса аьралитуран чIа учинну, ххувшавугу ларсун, цIуллуну-сагъну махъунмай зана шаву.