Къучагънан барчаллагь баян бунни

Вай гьантрай ЦIуссалакрал райондалиясса аьраличунайн барчаллагь баян бунни, Къиримнал дазу мюхчан дуллай, аьралий бигарду лайкьсса даражалий бартбигьаврихлу: 4-мур гвардиялул мотострелковый батальондалул командир Татариновлул чулуха барчаллагь тIутIисса чагъар бувкIунни Ханпашанал арс РахIман АхIмадовлуйн.

РахIман увну ур 2003 шинал июньдалул 15-нний ЦIу­ссалакрал райондалийсса ЦIу­ссаккуллал шяраву. 2020 шинал хьхьичIунсса хIасиллай къуртал бувну бур ванал Чараваллал шяравусса дянивмур даражалул школа.
2023 шинал июльданул 13-нний РахIман цала уссищал архIал лавгун ур аьралуннаву къуллугъ бан. ХIакьинусса кьини кIиягу уссу ур Къиримнаву ххишаласса жаваблувшиву дусса аьралий бигарду биттур буллай.
Аьралуннаву къуллугъ буллалисса хIаллай РахIманнул цимилгу лайкь бувну бур барчаллагьрал чагъарду ва бахшишру.
Шиккува кIицI лаган, вай гьуртту хъанахъисса батальондалувун бувхсса цинявппагу аьралитал, личIи-личIисса направлениярттай къучагъну талай, цикссагу наградарттан лайкь хьуссар.
ХIакьину жува пахру бан лайкьссар хасъсса аьралий буржру бартбигьлай, Дагъусттаннал жагьилтурал зумувнусса чувшивуртту ккаккан дуллалисса жула аьралитурая.