ДакIний личIанссар зущалсса хьунабакьаву

Учительнал даврил яла лаваймур кьимат оьрчIал барчаллагь бухьунссар. ТтучIава дуклай бивкIсса оьрчIал чулухасса хIурматраягу, барчаллагьрал мукъурттиягу мудангу дакI ххари шай. Школалий зий хъунма хIал къабарчагу, тай шиннардил ттул оьрмулуву тIааьнсса, дакIний личIансса асарду кьабивтунни. ТIааьнсса ва дакIний личIансса хьунни вай гьантрайсса хьунабакьавугу.
Ттула цалчинсса выпускрал оьрчIал оьвкуна, хьунабакьин ччай бурухха, бучIан хьунссарив куну. Гьай-гьай, ххарилгу лехлай, лавгра укунсса ххаллилсса хьунабакьавуртту дуллан бакъа чара бакъасса жула «Инт» кафелувун.

1986-ку шинал къуртал був­ссар на Дагъусттаннал университетрал филологиялул факультет. Тай шиннардий университетрал, направление дуллуну, тIайла буккайва зун. На Ххюлуссуннал школалийн тIайла буклай бияв. Му кIул хьусса ттула учитель, Ккурккуллал школалул директор, аьпа бан цал, Даниял Магьдиевлул, на ттула ученица цамур кIанайн итакъабакьайссар куну, школалий учительталгу биялсса бунува, Ккурккуллал школалун оьрус мазрал учитель аьркинну ур, жула выпускница гьан бувну ччива тIий, ректорнайн увккун, тIалав бувнав на. Цайми классир­ттащал архIал ттухьхьун буллуна га шинал школа къуртал буллалисса 10-мур классгу. ХьхьичIми классирттаву вайннахь дарс дихьлай бивкIсса Светлана Пагьабуттаевна шагьрулийн бивзун бия. Му классраву мютIи бакъасса оьрчIру буссар, миннал ина авара буллантIиссара, маласара тIий ия, аьпа баннав, ттула бутта, жагьил­сса ттух вичIикъадихьланссар тIий нигьаувсун ухьунссия.
На ва класс ласаврия ца лахI­за­лийссавагу пашман къавхьунав. Оьрус мазрал ва литературалул дарсру дишаврицIун, классрал каялувчинугу буссияв. Шиву дуклай бия Ккурклиясса, ЧIаратусса, Куматусса оьрчIру-душру. ­Уссия Убратуссагу. Класс­равусса оьрчIру цинявппа бия цаннаяр ца яргсса, итххявхсса, личIи-личIисса гьунарду бу­сса, кув дуккавриву, кув цайми иширттаву хьхьичIунсса. Жу най буна цаннан ца бувчIлан бивкIунав. Вайннал ттун даврихсса гъира бувтуна. ЧIярусса дакIний личIансса мероприятиярттугу дурссия: литературалул ва музыкалул композицияртту, оьрус мазрал викторинарду. Школалул сахIналий бивхьуссия «А зори здесь тихие» повестьравасса ва цаймигу литературалул произведениярттавасса парчри. Гьуртту шайссияв райондалул, республикалул даражалийсса спортрал бяст-ччаллаву. Хьунабакьайссияв цайми школардал дуклаки оьрчIащал.
Зувиллий ряхра шин ларгунни тания шихуннай. Ттун хIакьинусса кьинигу вай цинявппа ххуйну дакIний бур. Уттигу классраву цума чув щяивкIун ивкIссарив хьхьичI бацIай. Класс­рацIун бавхIусса гьарицагу лахIза тIааьнну дакIнин багьай.
Хьунабакьаву ххарисса хьунни. ДакIнин дутарду школалий дуклакисса шинну, учительтал. БатIаву анавархъиннарайсса хьуну, цинявннаща бучIан къавхьуна. Миннащалгу видеозвонокрай дахIаву дарду.
Ттун кутIану бусан ччива дуккаврилгу, захIматралгу ххуллий школалул цIа лайкьну дурурччусса, хIакьинусса кьинигу цивппа-цивппа бусса кIанттурдай бусраврайсса ттула выпускниктурая.
МахIаммадова (Абдуева) Назакат (ЧIаратусса) школа къуртал бувну махъ бувххун бур Р.П. Аскерхановлул цIанийсса Дагъусттаннал медициналул колледжрал акушертурал отделениялийн. 11 шинай зий бивкIун бур 3-мур роддомрал дахьва бувсса оьрчIал реанимациялул отделениялий, цIана зий бур миккува родильное отделениялий. Хъинну ххирар цила пиша. Цила даву лавайсса даражалий дуллалисса пишакарнан ккаллину бур. Коллективравугу хIурматрай бур. Назакатлул мукьва оьрчI бур.
Бугъуннаева (Рамазанова) Раиса (Ккурклиясса). Къуртал бувну бур Дагъусттаннал университетрал экономикалул факультет. Раисан хъинну ххирар тIутIивгу, тIутIив ххирамигу. Ванил бур цила тIутIал ттучан. Цуппагу тIутIаха лавхьхьусса бур. Ванил чумартсса дакIнилгу, тIиртIусса канилгу бутIа чIявуссаннайн бияйссар. Шяраваллил жяматрал хъатIи-хъиншивуртту, ихIсандалул акцияртту царагу ванил гьурттушинна дакъасса къадикIайссар. Раиса шанма оьрчIал нину бур.
Хасбулатова Анжелла (ЧIа­ратусса) цIана Сургут шагьрулий ялапар хъанай бур. Школа къуртал бувну махъ ва бувххун бур Р.П. Аскерхановлул цIанийсса Дагъусттаннал медициналул колледжравун. Ца шинайсса МахIачкъалалив 1-мур роддомрай зийгу бивкIун, Сургутрайн лавгун, тийх мина дирхьуну дур. Къуртал бувну бур Омскаллал медициналул академиялул фармацевтикалул факультет. Медициналувусса даву юридий направлениялийсса дуну, заочнайну Санкт-Петербургуллал вузраву юридий кIулшивурттугу ларсун дур. ЦIанасса ванил даву юридий хIаллихшиннардаха зузисса дур. Бур цуппа заллусса стоматологиялул клиникагу. Анжеллал кIива оьрчI бур.
Кунаева Жанна (ЧIаратусса). МарцIну ххювардай къуртал бувну бур Р.П. Аскерхановлул цIанийсса Дагъусттаннал медициналул колледжрал фармацевтикалул отделение. Мунияр махъ – Пятигорскаллал Фармацевтикалул академия. Вагу лавайсса кьиматирттай школалийгу хьхьичIунну дуклай буссия. Зий бивкIун бур личIи-личIисса аптекарттай. Ца­ппара шиннардий – Москавлив­сса аптекалул заведующийну. Кьунияхъайсса шинну дурну дур ванил цила пишалул ххуллий зий. Жаннал кIия арс ур.
Чавтараева (Рабаданова) Заира (Куматусса). Къуртал бувну бур Буйнакскаллал медициналул училищалул фельдшертурал отделение. Зий бивкIун бур КIулушацIрал ва Кумиял фельдшерско-акушерский пунктирдай. Яла МахIачкъалаливн бивзун бур. Заира зий бур 5-мур оьрчIал поликлиникалий, архIала нину-ппу бакъасса оьрчIансса школа-интернатрайгу. Заирал кIива оьрчI бур.
Гъужиева Мисиду (Ккурклиясса). Къуртал бувну бур Буйнакскаллал медициналул училищалул фельдшертал шайсса отделение. Зий бивкIун бур Карашрал ФАП-рал заведующийну. Ца шинава зун бивкIун бур МахIачкъалаллал 1-мур роддомрай медсестрану. 2010-ку шиная байбивхьуну, хIакьинусса кьинигу зий бур А.О. МахIачевлул цIанийсса Дагъусттаннал Кардиологиялул ва сердечно-сосудистый хирургиялул центрданул кардиологиялул отделениелий.
На бусав анжагъ хьунабакьаврий бивкIминная. Ялагу жул классраву буссия Ккурклиясса уссурвал Кьурбанаьли ва Тигран КьурбанмахIаммадовхъул. Кьурбанаьли МЧС-рал ххассал бувултрал кьюкьлуву ур, Тигран 49-мур школалий зий ур.
Салман МахIаммадов спортрал чулуха итххявхсса уссия. ЦIакьсса ттуплий уккуя. Абризат Аьбдуллаева (цIана Ккурккуллал Культуралул къатлул директорну бур), Саида Чупалова, АьвдурахIин Дибиров. Буссия Куматусса уссурвал ХIасан ва ХIусайн СалихIовхъул. Ххуйсса тарбия ларсъсса, хъунанал хIурмат бусса оьрчIру бия. Ялагу Кумату буссия Миясат МахIаммадова ва Минажат Буттаева. ЧIарату буссия Ума Мискуева, ПатIимат МахIаммадова, Аьвдуссалан Адаев, Исмяил Исмяилов.
Ца жул ученик Убратусса ия. Арсен МахIаммадов хъярч-махсартту бусса, аьчухсса оьрчI ия. ДакIнийри, ца чIумал гъан хьунни: «Учительницай, ца шанма бишикьай», – тIий. «Гьунттий ци-дунугу лархьхьуну ухьхьу, бишиннача», – учав. «Ци-дунугу лахьхьайний шанма биши циван учинтIиссар, мукьва биши учинхьуви», – куну, цинявппа хъяхъи бунни. ЦIана, цала хозяйствагу дурну, шяраву ялапар хъанай ур. Та-бунугу хъамалу гьантIиссару Аллагьнал ка бавкьуну.
ХIайп, ва выпускравасса цаппара оьрчIру оьрмулул аргъираву дунияллия лавгунни. Олег МахIаммадов, хьхьичIунсса спортсмен, цIанихсса тренер (Ккурклиясса), Тимур Джанаев (Ккурккул – ГьунчIукьатIи), Пайзуллагь ХIусманов (Ккурклиясса), Жалалуттин МахIаммадов (ЧIаратусса). Аьпа баннав цинявннал.
На дакIнийхтуну барчаллагьрай бура ва ххарисса хьунабакьаврил сиптачитал ва сакиншинначитал хьуминнайн, 1988-ку шинал школа къуртал бувсса циняв ттула выпускниктурайн. Буний цIуллу баннав. Уттиния тихунмайгу хьунабакьлансса каши-кьудрат дулуннав Аллагьнал жухьхьунна. Ттун зу ххирассару, дакIнийгу буссару.
Андриана Аьбдуллаева