СумбатIул, барча зул байран!

Танийгу, СССР-дунийгу, утти Аьрасатнавугу август зурул хьхьичIра-хьхьичIсса алхIаткьини кIицI лагайссар Муххал ххуллучинал кьини. СумбатIуллал агьалинал оьрмулулгу, даврилгу, маэшатралгу кьадар 19-мур ттуршукулул 70-ку шиннардия шийнмай хIакьинунин бавхIуну бур муххал ххуллуцIун.

ХьхьичIа-хьхьичI муххал ххуллул даврий зун лавгун ур, цал Ингилиснаву даву лахьхьин лавгун, яла Аьрасатнаву зий ивкIсса, Тамаза тIисса гуржиричув, Арчиллулгу СумбатIливсса Аьйшатлулгу арс. Мунал хъирив лавгун бур арсругу.
Таний сумбатIул-хIал­тIу­хъантал Мурманскалия Бакуйн муххал ххуллу бихьлай, зун лагайсса бивкIун бур. Яла махъ миннал хIалтIухъаншиву кIурадарну дур даврил сянатрайн. ХIисав дуллай, Сум­батIлия муххал ххуллучитурал 31 династия ларгун дур Арабланкалия (Азирбижаннал дазуя) Чачаннавун, Грозныйлийн дияннин.
1960-ку шиннардия шийннай Ухссавнил Ккавкказуллал МахIачкъалаллал дистанция дур СумбатIуллал канихь.
Станциялул хъунама инженер, яла дистанциялул хъунама инженер, хъирив дистанциялул начальникну 30-ннийн дирсса шиннардий зий ивкIссар техникалул элмурдал кандидат, муххал ххуллул генерал, Закаржанал арс СутIаев Рамазан.
Дарбантуллал дистанциялул начальникну 30-хъул шинну дурссар СултIанов Мямма МахIаммадлул арснал. Ростоврая Бакуйн бияннинсса муххал ххуллул хъунама ревизорну зий ивкIссар Оьмаров Садикь Оьмар­дул арс – генерал, Тамазая мукьах муххал ххуллул мастерталну зий бивкIссар Ибрагьимов Ибрагьин (Къуппал Ирбуз), Аьбдуллаев Аьбдуллагь (Къабан Аьду), МахIмудов Оьмар (Хъярбул Оьмар) ва чIявусса цаймигу сумбатIул.
Дагъусттаннал муххал ххуллул хъунаману зий тамансса шинну хьуну дур АьвдурахIманнул арс Адамов Захардул.
Ростовуллал Муххал ххуллул инженертал хIадур бай­сса институт къуртал бувну бур СумбатIуллал 40-нния ливчусса жагьилтурал ва душваврал.
Ростовуллал институтраву зий 40-хъул шинну дурну дур, физикалул дарсругу дихьлай, подготовительный отделениелул хъунаманугу зий, Апаннинал арс Муса МахIаммадовлул. Мунала душ Наташа, элмурдал докторнал диссертациягу ахттар дурну, кафедралул хъунмурну тивува зий бур. Цила чIумал партиялулгу, Совет хIукуматралгу, Верховный Советралгу СумбатIуллал муххал ххуллучитурал даврин лайкьсса кьимат бивщуну бур.
1951-1953 шиннардий ацIния ряха сумбатIличувнан дуллуссар хIукуматрал яла лахъмур бахшишран ккаллисса Лениннул орденну, арулуннан – ЗахIматрал ЯтIул Ттугълил орден, яла махъ – цаннан Славалул 2-мур даражалул, к1иннан – Дусшиврул, ХIурматрал лишанну ва цаймигу орден-медаллу.
АцIния шама сумбатIличув лайкь хьуссар «ХIурмат бусса муххал ххуллучи» тIисса цIа­нин.
СумбатIуллал жяматрал цIанияту барча буллай ура цинявппагу муххал ххуллучитал, Захар бакIчину ва кьинилущал. ЧIа тIий ура цIакьсса цIуллушиву, лахъисса оьрму, давриву, дуккавриву хьхьичIуннайшиву, кулпатраву хъунмасса талихI. Ахиратрал хьуминналгу аьпа баннав, рухIру хъинний дишиннав.
МахIмуд Аьлилов,
ш.СумбатIул

Тамаза
Ванияр ттуршлийсса
Шиннардил хьхьичIва,
Маэшат бан ппухълу
Лагайсса бивкIссар.
ИвкIссар цагу лавгун,
Тамаза тIисса,
Аьрасатгу бивтун
Ингилиснавун.

Та чIумал арсвавран
Дулайсса диркIссар
Буттая бутIурайн
Хъарас ва ххаржан.
Тамазалгу цала
ОьрчIан кьариртссар
Муххал ххуллул сянат,
Бусравсса касму.

Мунал оьрчIалли тIар
КIапкIайлияту
Цалчин муххал ххуллу
Буллай авчусса.
Мунал оьрчIалли тIар
Цалчин СумбатIлив
Муххал ххуллул янна
Чурххайнгу лархсса.

Уттирив бакъассар
Шяраву къатта
Акъасса къатлуву
Муххал ххуллучи.
Утти гьич къалякъай
Шяраву цучIав
Муххал ххуллий кулунг
Галай къадурсса.

Буссар миннавугу
ЗахIматрал вирттал
Пагьму-гьунарданул
Хъинну паргалсса.
Чаннаннил ххуллурдай
ЗахIматру бувну,
Лениннул орденну
Хъазамрай ларчIсса.

Дуссар жул шяраву
Уттигу аьдат
Ппухълуннал кьариртсса,
Муххаяр цIакьсса
КIира ччисса тIутIул
Мурадрал шанийн
Муххал ххуллучинал
Кьяпа бутайсса.

Дуссар жул шяраву
Цамургу аьдат
ИвкIума ласайсса
Буттал шяравун.
Мунах бацIан байссар
Бюхттулсса чару,
Муххал ххуллул лишан
Варакьрай дурксса.

Агь, ххуллул усттартал,
ЗахIматрал вирттал,
Уссания нава
Кьудратрал заллу,
ДацIан давияв зун
На мусил гьайкал,
Шяраваллил дянив
Зиярат буллан.

ХIажикьурбанов Башир ш. Дарбант 1992 ш.
ХIадур бувссар А. Аьбдуллаевал