Ссурвал ЛухIуевхъул нигьачIисса тагьарданува бувккунни

Красногорскалий хьусса оьсса балаллул щавщи жула миллатрайнгу бивунни. Та кьини «Крокус Сити Холл» залдануву цала ниттищал, Екатеринащал, Хъурхърал шяравасса ХIусманнул душру Камила ва Ясмина ЛухIуевхъулгу бивкIун бур. Та ишираву ккуллардаща ххассал хьуми цIарахьхьун биривну бур. Гъан-маччанал бусласимунийн бувну, февральданий Екатерина бувсса кьини диркIун дур. Ванин бахшиш дан, душру ниттищал бувкIун бур «Пикник» группалул концертрайн. Ва балаллухьхьун биривну, шанмагу азарханалийн багьну бур.

Камила – угарданул газрал загьрулул бувну, Ясмина – гьутрурдан захIматсса цIунцIия хьуну. ЦIубутIуй Ясминал тагьар хъинну захIматсса дия, ва ИВЛ аппаратрай буссия. Утти ва нигьачIисса тагьарданува бувккунни. ХьхьичI ниттил бакIрачIан бувкIмур кIулну бакъассия. Утти ва ца азарханалий лявкъунни. Ванил тагьаргу оьккину дакъар.
КIицI лаган, ссурвал Дагъусттаннал цIа дурксса хIакин Запир ЛухIуевлул уссил душру бур.


Дагъусттаннал бакIчи Сергей Меликовлул бувсунни терактра­хьхьун биривсса ссурвавран ва миннал ниттин хъин хьун ва реабилитациялул кумаг бан хIадурну бушиву, цува ЛухIуевхъал кулпатращал дахIаву дуну ушиву.


– ЦIубутIуй жу циняв, ццаххандарал бувгьуну, къазразан бувну буссияв душру, хаснува чIивимур, хъинну захIматсса тагьарданий буну, нину къаляхълай. Ттул уссу, кулпатрах луглай, Москавуллал ва Подмоскавуллал циняв азарханардайх, моргирдавух уклай, азурда хьунни.

Лекьрурдава буккан бувсса инсантуравухгу ванан му къалявкъуну бия. Щукру Аллагьнайн, душваврал тагьаргу къулай хьунни, кулпатгу сагъ-саламатну лявкъунни. Жул душру баргъру кунмасса, чаннасса симаннава пиш чан къашайсса, тяхъасса, аьчухсса буссар. Жу тайннах шаппа ялугьлай буссару, – тIий ур Запир ХIажиевич.
Хъунмур ссин Камилан 22 шин дур. Ва бур Москавуллал паччахIлугърал университетрал студентка (МГОУ). Ясмина школалий дуклай бур. Ванин 13 шин дур.

– Камилащал жу кIул хьуру университетраву. Ва дакI хъинсса, бавкьусса душ буссар. Цуппагу, ссаха-бунугу, зий мицI къабацIайсса. Ванин чIалачIин дакъа ххирассар чIивимур ссу Ясмина. Цуксса мажал бакъа бухьурчагу, Ясминал оьвчирча, ххаригу хьуну, аьчухну ихтилат байссар, – буслай бур Камила кIулми.
Дагъусттаннал бакIчи Сер­гей Меликовлул бувсунни терактрахьхьун биривсса ссурвавран ва миннал ниттин хъин хьун ва реабилитациялул ку­маг бан хIадурну бушиву, цува ЛухIуевхъал кулпатращал да­хIаву дуну ушиву.

– Красногорскалий «Крокус Сити Холл» залдануву хьусса бала лялиян дан къашайсса къювуну личIанссар жула дакIурдиву. ХIакьину жува шаймур бан аьркинссар терактраву зарал бивминнан захIматсса тагьарданува буккан кумаг бан. Ниттингу, душваврангу — цIуллушиву, буттахьхьун — ссавур, – увкуна республикалул бакIчинал.
Цинявппагу дагъусттанлувтурал цIания ванал баян бунни: «Жу хIадурссару, зун тай захIматсса лахIзарду хъамабитан баншиврул, жущава шаймур бан», – куну.
Аллагьнал цIими бишиннав. Хавар ххуйсса баяннав.

Андриана Аьбдуллаева