ШколардухIадурнубур цIуссадуккаврилшинайн

Лакрал райондалул бакIчинал хъиривчу Явсупи ХIамзаев райондалул агьалинал мюхчаншиву дуруччаврил отделданул каялувчи Надир ХIасановлущал ва кIулшиву дулаврил управлениялул методист АхIмад Михитаевлущал ялтту увккунни Кумиял, ГьунчIукьатIрал, Карашрал ва Ккурккуллал школардал.

Зулайхат Тахакьаева
Ххал бунни школарду ЦIусса дуккаврил шинайн цуксса хIадурну бурив. КIицI лавгунни школарду дуккаврил шинайн хIадурну бушиву, ялув бивхьусса мурадру биттур бувну бушиву.