Чувнал бурж Ватандалийндурксса кьини лахъавур

Ларгсса нюжмаркьини «Илчи» кказитрал редакциялий хъамалу уссия Украиннал аьрщарай хасъсса аьралий операция нанисса кIанттава кутIасса чIумуй игьалаган увкIсса Хъусращиял шяравасса Тахакьаев Тахакьа Мяммал арс.

Аминат АхIмадова
Аьрасатнал аьралуннал хъунама сержант хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанай ур му байбивхьусса гьантлия шийнай цала хъунама уссищал Исмяиллущал. КIиягу талай бур ца машиналий – Тахакьа артиллериялул машиналул хъунама водитель, Исмяил – взводрал каялувчинал хъиривчув.
Кказитрал хъунама редактор Руслан Къардашовлущал­сса жапливу Тахакьал бувсунни цивппа талай бивкIшиву ххюва кIанттай: Киеврал, Харьковрал (кIива), Херсоннал ва Запорожскаллал.
«ХIакьину жу савсуру, сивсуру, сант лархьхьунни. Яла захIматмур чIун дия Киеврал чулий. Дахьва талатавуртту нанисса кIанттайнгу бувххун, кIанттурдугу къакIулну, бурцIил кьацIливун биривсса чIиру кунма бивкIру.

Яла хъунмур буруккин бия связь дакъашиврийн бувну, хъуннасса чIумул мутталий нитти-буттачIан оьвчин хъанай бакъашиврия. Нину-ппу дакIницIух бавцIуну бия. МуницIунма, хасъсса аьралий операция нанисса кIанттайсса жула ссурахъу Алик Гъазиевлуягу сайки барз ва бачIиннул дянив хавар-тIавар бакъая. Жун цукунчIавсса щак бакъая Алик яла цIу къизгъинний, оьрмулун нигьачIаву хъуннасса кIанттай ушиврия, минометчиктал душманнайн лажинну бикIайну тIий. Аликлун оьзру хьусса ппурттуву жу буссияв Херсоннай. Тагу дия захIматсса чIун – жу яхI гъавгъун бияв. Амма уссин кIанттайсса ссурахъил аьпалул жу буржлув буллай бияв. «Чувнал бурж Ватандалийн дурксса кьини лахъавур» тIисса Аликлул мукъурттилгу жуву кьуват ххи буллай бия», – тIий ур Тахакьа.

Дукиялул, янна-ярагъуннил дузалшиндарал ялув Тахакьал бувсунни цивппа тачIав ссахчIав мюхтажну къабивкIшиву хасъсса аьралий операция байбивхьуния шийнмай.
«Аьраличувнал кIунттихьсса яла гужмургу, цIакьмургу, бат бан къашаймургу ярагъ так цар бусса – дакIнивусса гьавас, мугу так Аьрасатнал аьралитурал дакIнивур бусса. Оьнкьарахун бияннин ттизаманнул янна-ярагъуннил балгусса Украиннал чулий талатисса наемниктал мукIру хъанай бур, цуксса махIатталгу, хIайрангу буллай буссарив цивппа аьрасатнал талаталтрал дакIурдивусса гьавасрал. Мунияту ххувшаву так Аьрасатнал ласунтIишиврийн щилчIав щаквагу бикIан къабюхъайссар. Бух хъанахъаврий мукIру хьун къаччайри Запад махъва-махънингу Украиннан кумагран ярагъ тIайла буклакисса. Тайннан жунманияргу кIулссар Аьрасатнал тарих – цавагу дяъвилий бух къавхьушиву, уттигу къахьунтIишиву. Ххувшаврил цIаний аьрасатлувтурал ххира къадантIишиву цичIар, хIатта цала жан ва оь».
ДакIру ххарину, чурхру цIу­ллуну зана хьуннав, Тахакьай, инагу, вил уссугу, зул аьралий гьалмахталгу! Ччясса мутталий дияннав жула ялун ххувшаву!