Щюлли гьайкал Гъумучиял школалий

Лакрал район гьуртту хьунни «Аьпалул багъ» тIисса Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий Ватандалул ххуллий чувшиврий жанну дуллуминнал аьпалунсса республикалул акциялий.

Жунма кIулсса куццуй, цалчинсса «Аьпалул багъ» Дагъус­ттаннай бувну бур, Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жан дуллусса цала арснан МахIачлун цIа куну, Лувмур Къазанищуллал шяраву Расул ва Ххадижат Сайкумовхъал, СВО-лий жанну дуллу­сса аьралитурал аьпалун. Муния махъ, Дагъусттаннал бакIчи Сергей Меликовлул амрулийн бувну, хасъсса аьралий операциялий ливтIуминнал аьпалунсса багъру буллай байбивхьуссар республикалул гьарца шагьрурдай ва районнай. ХIакьинунин «Аьпалул багъру» бувну бур республикалул 33 муниципалитетрай.
Лакрал райондалий «Аьпалул багъ» бур Совет Союзрал Виричу Муса Маннаровлул цIанийсса Гъумучиял дянивмур даражалул школалул багъраву. Апрельданий шикку бувгьуну бур 150 мурхь.


«Аьпалул багъ» тIивтIунни Ххувшаврил байрандалун хас дурсса мероприятиярттал лагрулий. Ва ишираву гьуртту хьуна ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаева, ДР-лул Жяматийсса палаталул хъунаманал хъиривчу Ссапар Аьбдуллаев, жяматийсса ишккакку Рапи Абакаров, «Дараччи» фондрал каялувчи Гулшан Хасаева, профессор Жанна Абуева, хасъссса аьралий операциялий ватандалул ххуллий жанну дуллуминнал гъан-маччами ва хасъсса аьралий операция нанисса кIанттава щавурду дирну бувкIсса аьралитал, райондалул идарарттал каялувчитал ва зузалт, Гъумучиял школалул учительтал ва дуклаки оьрчIру.
Райондалул бакIчи Юсуп Ма­хIаммадовлул кIицI лавгуна цуксса хъуннасса дуссарив акциялул агьамшиву ва цуксса аьркинну буссарив махъ ливчIминнан ватандалул мурадру буруччаврил ххуллий жанну дуллуминнал аьпа буруччаву.
«ХIакьину жува бавтIун буру ватандалул мурадру буруччаврил ххуллий, жула ялун нанисса никирал чаннасса бучIантIимунил цIаний жанну дуллуминнан­сса барчаллагьрал лишанну личIантIисса «Аьпалул багъ» тIитIин. Аьралий бурж биттур буллай жанну дуллусса аьралитал абадлий личIан аьркинссар жула дакIурдиву.
Республикалул бакIчи Сергей Меликов хъуннасса къулагъас дуллай ур хасъсса аьралий операциялий жанну дуллусса дагъусттанлувтурал аьпа абад баврих ва вайннал кулпатирттах», – увкуна Юсуп МахIаммадовлул.
КIицI лавгуна хасъсса аьралий операциялий ватандалул ххуллийсса жанну дуллуминнал аьпа буруччаврил ххуллийсса давуртту дуллай бушиву райондалийгу: школардал чIирттай лахълай бур аьпалул ултти, классирттаву тIитIлай бур «Виричунал партарду».
Хасъсса аьралий операциялий жанну дуллуминнан цIа куну «Аьпа­лул багъраву» ттинин бувгьуну бур 150 мурхь.
«Хъювсул къабуккансса иш бакъар Бюхттулсса Ххувшаврил байрандалийн ттула аьзизсса Лакрал райондалий «Аьпалул багъ» тIитIлай бушиву. Ватандалул мурадру буруччаврил ххуллий жанну дуллусса оьрчIал аьпа абад баву жула яла къалагайсса буржри. Ва аьпа жува лайкьну лавсун бачин аьркинссару никирая никирайн», –увкуна Зарема Буттаевал.
«Ватандалул ххуллий жанну дуллуминнал цIарду зумату щяв дишин къалайкьссар. Жува минная цуксса буслай бурув, муксса дакIний личIантIиссар ми хъирив нанисса никирттан, муксса тарбия хъанантIиссар вай миннал эбратрай. Ххирасса оьрчIрув, вай суратирттая жухва буруглагисса, жагьилнува жула дянива ватандалул мурадру буруччаврил ххуллий жанну дуллусса вирттаврал аьпа лайкьну буруччаврил цIаний зуйсса буржну хъанахъиссар, вайннал цIардугу дакIний диртун, хьхьичIунну дуклакаву, спортраву ва жяматийсса иширттаву чялишсса гьурттушинна дуллалаву. ТачIав хъамамабитару Буттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъвилувугу, хIакьину хасъсса аьралий операциялувугу, миллатрал аьдад хIисав дурну, яла чIявуми вирттал жула лакрал миллатрал бушиву. Хъамамабитару зува виричусса миллатрал наслу бушиву», — увкуна Ссапар Аьбдуллаевлул.
«Аьпалул багъ» тIитIлатIисса кьини акциялувух хIала бувххуна хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жанну дуллуминнал гъан-маччами ва хIакьину хасъсса аьралий операция нанисса кIанттава щавурду дирну ягу кутIасса чIумуй бигьалаган бувкIсса аьралитал, Гъумучиял школалул чIавааьралитал, дуклаки оьрчIру ва волонтертал.
«На барчаллагь тIий ура Гъумучиял школалул педагогтурахь, дуклаки оьрчIру ватан ххирану тарбия буллай бушиврухлу. Зул захIмат нахIакьсса бакъар, вана мунил кьимат кIул хъанай аьралий иширттаву. Талатаврил майданнай экьибувтIусса оь – мугу зул захIматрал кьиматри», – увкуна хасъсса аьралий операциялия игьалаган увкIсса Хайруттин Гъазиевлул.
Хасъсса аьралий операциялий ватандалул ххуллий чувшиврий жанну дуллуминнал аьпа абад баврил цIаний дуллалисса давурттахлу ва миннал кулпатирттах дуллалисса къулагъасрахлу райондалул бакIчинахь, администрациялул зузалтрахь, «Аьпалул багъ» тIитIин бувкIминнахь барчаллагь увкуна хасъсса аьралий операциялий жан дуллусса Хъунайннал шяраватусса МахIаммад-Сяид МахIаммадовлул буттал Кьурбаннул.
Акциялул лагрулий багъраву тIивтIуна Аьпалул чару. Мунил хьхьичI дирхьуна тIутIив.

Зулайхат Тахакьаева