Дяъви – му лахIан бан къашайсса гьавасри

Майрал 11-нний, аьдатравун дагьсса куццуй, Москавлив тIиртIунни бусалардавун багьсса «Ночные волки» мотоклубрал сезон. Ва клуб сакин бувну гьашину хъанай дур 35 шин.

Хъуншагьрулийн бувкIун бур щалва билаятраясса мотоциклистътал. Щала дунияллун машгьурсса ВДНХ-лийсса «Рабочий и колхозница» тIисса монументрачIату дурккун мотоколонна, Поклонная горалийсса Ххувшаврил паркравун дуркIун, шикку Ххувшаврил музейран «Ночные волки» клубрал байкертурал ядигар дурну дур Аьрасатнал, Белоруссиянал ва ЧIивиаьрасатнал агьалинал цашиврул лишанну хьунтIисса монумент дансса совет заманнул мюрш арцу.
Ххувшаврил паркравун бувкIсса тамашачиталгу дуллай бия тIар цачIара салкьи хьусса совет заманнул мюрш арцу.
Клубгу сакин бувну, хIакьи­нунин ваний каялувшиву дуллалисса Александр Залдастановлул (Хирург) хIурмат лавайсса хъамаличу хIисаврай, ва мероприятиялий гьуртту хьуну ур СВО-лул цалчинсса Аьрасатнал Виричу НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлул ппу Энгельс ХIажимахIаммадовгу.
Энгельслул бусаврийн бувну, мотоклубрал сезон тIитIлатIисса мероприятиялий гьуртту хьуну бур хасъсса аьралий операциялий щавурду дирну зана хьусса аьралиталгу.
«Залдастановлул тIийкун, дяъви – му так ца технология дакъар, му – лахIан бан къашайсса гьавасри». «Ночные волки» клубрал «Пятнашка» тIисса интернационал бригадалул отрядрал командир Андрей Мищенко увкIун ур ва шинал февральданий щавурду дирсса солдат душманнал цIарава буккан буллай кIусса щаву дирну. Авдеевкалий мюхчаншиву дуручлачисса кьюкьлуй каялувшиву дуллалисса Александр Корушкиннул бакIрайн цIалцIи щуну дур.
КIивагу ччан бакъа зана хьурчагу, лахIан ан къавхьуну ур Андрей Алтуховгу. Арамталва макь дайгьин хъанай бакъая вай хIакьсса вирттал хьхьичIух нанийни. Лавай бивзун хъатру ришлай бия тамашачитал», – буслай ур Энгельс.
Ванал кIицI лавгуна «Ночные волки» мотоклуб чялишсса даву дуллай бушиву Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий ватандалул мурадру буруччаврил ххуллий талатисса жула аьралитуран гуманитар кумаг, багу-бавтIун, тIайла буккавриву.

Зулайхат Тахакьаева