Щавурду дирминначIан ивунни

Дагъусттаннал Росгвардиялул управлениялул хъунама, ге­нерал-майор Александр Орехов ивунни МахIачкъалалив ва Дарбантлив хьусса терактирдаву щавурду дирсса «Ягуар» тIисса транспортрал ОМОН-лул вневедомственный къаралданул зузалтрачIан (Росгвардиялул управление). Вай хъин хъанай бур Дагъусттаннал МВД-лул санитар частьрай.

Александр Ореховлул ихтилат бувна аьралитуращал, цIувххуна цIуллу-сагъшиврия. Барчаллагь увкуна чувшиврухлу. Ведомствалул каялувчинал аьралитурал тагьарданул хIакъираву цIухху-бусу бувна санчастьрал хъунама МахIаммад МахIаммадовлухь.
Александр Орехов мукуна ивуна къуллугърал бурж бартбигьлай жан дуллусса полициялул прапорщик Рамазан Атциевлул гъан-маччаминначIан.
Жижара бувна ведомствалул командованиялул ва зузалтрал цIанияту.
Барчаллагь увкуна нитти-буттахь къучагъсса арс тарбия аврихлу. Ванал бувсуна къучагъшиврий жан дуллусса зузала мудан дакIний икIантIишиву ва цивппа мудан ванал нитти-буттал, гъан-маччанал чIарав бацIантIишиву.