РахIатшиву дакъасса пиша язи бувгьуми

Медициналуву хъуннасса жаваблувшиву дусса дур «Анаварсса кумаграл» хIакинтурал даву. Бигьасса бакъар, хьхьу-кьини ччаннай бавцIуну, инсантуран мугьлат бакъа медициналул кумаг буллалисса, Базаннул душ Рамазанова Маял язи бувгьусса хIакиннал пиша. 2010 шиная шийнмай Мая зий бур ЦIуссалакрал райондалул 1-мур азарханалул «Анаварсса кумаграл» хIакинну. Ванищал архIал фельдшерну зий бур ПатIимат Давыдова ва реанимобильданул щупIир Султан ХIаживахIидов.

«Анаварсса кумаграл» бригадалул даву муксса сантирайн дуртсса дурхха, къашайшалтрал оьвчайхту, машиналуву бунува шприцругу бувцIуну, дарурттугу хIадур бувну, мугьлат бакъа кумаг бан хIадурну бикIан багьлагьисса. Кьинилун дянивну «Анаварсса кумаграйн» оьвтIий ур 20-30 инсан. «Нанисса машиналуву цумур прибор ва препарат чув буссарив хIакиннан кIулну бикIан аьркинссар. Къашайшалтран буллалисса медициналул кумаггу хъинну пикри бувну, сантирай буван аьркинссар», — тIий бур Мая Рамазанова.

Инсан оьрмулуцIа хьусса, мачча-гъанминнахь цукун бусанссарив къакIулсса ишру бур хIакиннал пишалуву яла дакI­нийн кьутIинсса ва асар хьунсса. Яла-яла, мюрщисса оьрчIру ххассал буван къавхьуну, нитти-буттахь бусан къасисласисса чIунну.
– Яла дакIний личIайми дик1ай захIматсса къашайшалт­рачIан­сса оьвчавуртту. Мукунсса къашайшалтрал симанну хьхьурайгу иттала къадукьай, – буслай бур Мая.
ТачIав дакIния къагьанссар «Анаварсса кумаграл» бригадалул хIакинтуран ЦIуссаккуллал шяраваллия арх бакъасса кIан­ттай хьусса пIякь учаву сававну ливтIусса ва апатIру хьусса инсантал. Та ппурттуву дежурствалий бивкIсса, Шагьрулул оьрчIал азарханалия махъунмай занахьуну нанисса Маял бригада бивну бур оьзру хьусса инсантурал ялун. БувчIлай бур, ччуччу-кьуру хьусса, чурххал базурду ппив хьуну, оьттул нанисса инсантуран кумаг буллай, азарханардайн тIайла буклай бивкIсса якьамасса сурат вайннан тачIав хъамакъаритантIишиву.

ХIакьинусса кьинигу, тай ишру дакIнин багьтари, цIуни­цIакулгу якьама хъанай, гьалак буклайнма бур Мая ва ПатIимат.
Ковидрал чIумалгу, пIякь учаву хьусса ппурттувугу ва гьари­ца кьини тIиссакссагу хIакинтурайн иман дирхьуну оьвтIутIисса инсантуран кумаг бан хIадуршиврул кьянкьа буллай бур хIакинтал.
Чан къашай цанма кумаг бувну, цивппа ххассал бувну махъ вайннахь барчаллагь тIий букIлакIисса инсантал. ХIакинтурал даврин яла лаваймур кьиматгу къашайшалтрал чулухасса дакIнийхтунусса барчаллагь бур.

Имара Саидова