Агьалийнал цIуллу-сагъшиврул къаралданий

Сайки 50 шин хьуну дур ЧIяйннал шяравасса АхIмадовхъал кулпатрал Тарумовскаллал райондалийсса Юрковка тIисса шяраву мина дирхьуну.
Мунияр шихунмай шиккусса азарханалий зий, ка куклусса, махъ нахIусса, симандалия пиш чан къашайсса Шамай ххира хьуну бур щалагу шяраваллил жяматран. ХIакьинусса кьинигу ва шиккува зий бур.

Бувну бур Шамай 1954-ку шинал июнь зурул 26-нний ЧIяй­ннал шяравасса Жабраиллул ва ПатIиматлул кулпатраву.
Вай гьантрай Шамайл кIицI лаган тIий бур кIира байран – оьр­мулул юбилей ва Медициналул зузалал кьини. Барчагу буллай, бусан ччива ванил оьрмулул ва захIматрал ххуллия. ЧIявусса оьрчIру бусса кулпатраву Шамай хъунма-хъунмур душ бивкIун бур, мунияту ичIаллил давуртту чIяруми ванихун дагьайсса диркIун дур. Жабраиллул ва ПатIиматлул кулпат бавкьусса, захIмат ххирасса, эбратрансса кулпат бивкIун бур. Жабраил милицанай зий ивкIун ур. Ванал тIайлашиврия буслан бикIай хIакьинусса кьинигу. Нину ПатIимат бусса оьрмулий поварну бивкIун бур.
1972-ку шинал ЧIяйннал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, Шамай бувххун бур Каспийскаллал медициналул училищалувун, акушертал шайсса отделениялийн. Му къуртал бувну махъ, буттал шяравун занахьуну, зун бивкIун бур райондалул азарханалул оьрчIру байсса отделениялий.
ЦIунилгу кулпатравусса ичIаллил давуртту ванин цила бакIрайн ласун багьну бур, нину, щаллусса кьини хIукуматрал даврий зий ( Ваччавсса столовайлий поварну) цила къатлувумур дан ка хъирив къалаллай дуну.
ХIасил, циламур даврицIун Шамай ичIаллил чIиви заллугу хьуну бур. Хъунмасса къушгу, бухху-буккугу, хъамалгу лавхъун, махъа нанисса уссурссуннахь насихIатгу бувсун, дуккаврингу кумаг бувну, дукралулгу щаллу байсса бивкIун бур Шамайл. 1977-ку шинал цила шяравучу, ххаллилсса нитти-буттал арс МахIаммалун щар хьуну, кулпат бивзун бур Тарумовкаллал райондалийсса Юрковка тIисса шяравун.
Тай шиннардий шикку ялапар хъанай бивкIун бур оьрус ва немец миллатрал агьлу. Вай цинявннан, Миша-лакец ва Шура тIий, ххирану, бусравну бивкIун бур МахIамма ва Шамай. Шяравун бувкIун хъунма хIал хьуннинма жагьилсса, дакI-аьмал хъинсса Шамайл инсантурал дакIурдивун ххуллу лавсун бур. Бусравну ивкIун ур жяматран МахIаммагу. Ва зий ивкIун ур Широколлайсса балугърал комбинатрай. ЗахIмат ххирасса МахIамма цува зузисса кIанттурдай хIурмат-кьиматрай ивкIун ур.
ЦIана Юрковка шяраву Дагъусттаннал цинявппагу ми­ллатирттал халкь ялапар хъанай бур. МинначIагу хъиннува сийлий ва хIурматрай бур Шамай. Шяравусса къашайшалт цинявппагу «жула ШамайчIан» тIий бачай. ОьрчI бан нанисса гьарицагу хъамитайпа ванил хъуннасса аякьа, аьркинсса занакьулушин дурну щаллу бай. Шамай-ссува учай ванийн щалагу Юрковкалийсса жяматрал. ОьрчI бан хIадур хъанахъисса хъами бакъассагу, ваничIан цала цIуллу-сагъшиврул ялув бучIай оьрмулул бугьарасса къари-къужригу, мюрщисса оьрчIругу. Гьарнах вичIи дирхьуну, щин ци кумаг аьркинну бурив, ци цIуцIишинна дурив ххал дурну, аьркинсса кумаг бувну, рязину тIайла буккай Шамайл. Ва бур аьчухсса, дакI хъинсса, хасиятрал бавкьусса инсан. АхIмадовхъал кулпатраву тачIав чан къашайссар хъамал. Цума-цагу хъамаличу Шамайл ненттабакI тIивтIуну кьамул айссар, хъин итайссар, дачIрасса каруннищал цучIав итакъаакьайссар.
Буттал къатлувугу хъамал кьамул буллай аьдатсса Шамайн хъамаличу къаувкIсса кьини къаххирар, цуксса бувххун-бав­кIуну бухьурчагу.
ХIакьинусса кьинигу, гава мюрщиний кунна, цинявппа уссурссуннах аякьа дуссар.
МахIаммалул ва Шамайл ххуйсса тарбия дуллуну дур цала мукьвагу оьрчIан.
Хъунама арс ур Китайнал хIукуматрал дазуй къуллугъ буллай. Уттигъанну ва, хасъсса аьралий операциялий гьурттушиннагу дурну, зана хьунни. Гама арсгу, кIивагу душгу Москавлив ялапар хъанай бур. Дугу дурккуну, цала-цала пишардай зий бур.
ХIурмат бусса Шамайхь оьрмулул юбилейгу, пишалул байрангу барча тIий, чIа тIий буру цIуллушиву, гьарица ишираву тIайлабацIу, оьрчIая тирхханну.

Андриана Аьбдуллаева