«Барчаллагь вил мусил каруннан!»

Цимилгу исват хьунни дазу-зума дакъасса душиву жула ниттихъал, душварал дакIнил сахаватлувшиву ва чумартсса тIуллу. Украиннал аьрщарай хасъсса аьралий операция байбивхьуния шийнмай ниттихъул, ссурвал хIарачат буллай бур аьралитуран кумаг буван, шайсса куццуй миннал чIарав бацIан. Цикссагу ккуранну дур хIасул дурну аьралитуран кумаг баву мурадрайсса. ЧIяйннал шяравасса Бадуржигьан Рамазанова чIявучин кIулссар ччя-ччяни хасъсса операциялийсса аьралитуран кумаг буллалаврийну.

Бадуржигьаннуща бюхълай бакъар захIматсса тагьардануву аьралий буржру бартбигьлагьисса оьрчIая пикри бакъа бикIан. Вай гьантрай Бадуржигьаннул цила зумуну авадансса ссайгъатру, хIадургу бувну, тIайла бувккуна жула аьралитуран. Украиннал аьрщарай хасъсса аьралий операция байбивхьуния шийнмай аьралитурачIан гуманитар кьай диян дуллалисса ДР-лийсса Халкьуннал фронтрал отделениялул каялувчитуран ва ххуйну кIулну бур. КIицI лаган, Бадуржигьан лайкь хьуссар аьра­литуран кумаг буллалисса инсантуран дулайсса «Команда Путина» тIисса наградалун.
Уздансса, чумартсса тIуллу дусса хъамитайпа жагьилссагу бакъар. Цила хIура дурксса цIу­ллу-сагъшиврух къабурувгун, ванил цикссагу кумагру бувссар жула оьрчIан. Ва ххуллухьгу, аьралитуравух хIала душру-хъамигу бушиву хIисавравун лавсун, тайннангу ссайгъатру гьан бунни. Гьай-гьай, Бадуржигьаннун бигьая арцуйнусса кумаг бувну щябикIан. Оьрмулул дугьара хьусса ниттийн гуж багьлагьисса чIалай, ваний аьтIисса оьрчIругу бур: «Винма бан ччисса кумаг арцуйну бува, бурувччуну бикIу», — тIий. Бадуржигьан тIурча, дяъвилул цIаравусса оьрчIачIан ичIаллил гъилишиву диян къадурну рахIат буклай бакъар.
Цила тIимур бацIан байсса ниттил хасият кIулсса оьрчIругу, ванин кумаг буллай, лавай бав­цIуну бур.
Жула оьрчIаха дуаьрдугу дурну, Бадуржигьаннул аьралитуран шавхьун бия 60 килограмм бакъухърал, 12 кIурглу аьрайн гьавккурттал ва натIухIрал. Бакъухъгу цила зумуну, нахIу-нацIурду дирхьуну, усттарну чIюлу бувну, хIадур бувну бия. ДачIра ххюттуйн зумув бивхьуну хъинссар тIий чивчуну бия чассагул кьуцурттай. Машан ларсун дия нахIура-нахIусса нис. НицIавух лагаву хIала дурну, хIадур дурну дия 20 банка виврарал. Мукунна машан ларсун дия 30 банка ахъвазандалул сокрал. ВайннуцIун ванил, щайини байсса куц бусласисса рецептругу чирчуну, кIугу-кIувчIуну, бивхьуну бия увая бувсса инил 15 кьуцуру. Вайкссава ссайгъатру гьан бувна Бадуржигьаннул аьралий буржру бартбигьлагьисса душварангу.
Дуки-хIачIиялийну гьашиву къадурну, аьралитуран машан лавсун бия 30 чут жулардал, 40 шанийхруту, 40 кIаралу ва кIараллал къатри. Аьралитурал бакIралу бишинсса кIараллугу ванил цила каруннах бурувххуну бия. КIараллал къатри бурухлай, вайннул вив дишинмур хIадур дуллай шанма-мукьва барз хьуну бур Бадуржигьаннул. Бакъухъ, аьрайн гьавккури жула ужагъирттай дуллангума бигьа дакъасса дукрарду дур. Вайгу Бадуржигьаннул кIу къабивзун, хьхьуния кьини дурну дуллай бур. Ванил яхI-къириятрая ва чумартсса тIуллая нукIува кIул хьуну, ванищал хIала-гьурттуну зий бур Дагъусттан Республикалийсса «Народный фронтрал» отделениялул вакилтал.
АьралитурачIансса посылкартту диян дан бувкIсса инсантал махIаттал хьуну бивкIун бур Бадуржигьаннул ца аьнтIикIану, лазилавкьуну хIадур бувсса ссайгъатирттал бувцIусса къатлуйн ящайхту.
– Жува бакъа тайннан кумаг щилли бантIисса. Жула оьрчIан кIулну бикIан аьркинссар цахва ялугьлай бушиву ниттихъул, ссурвал, уссурвал, оьрчIру ва маччами. Ва ххуллухьгу ттула чулухасса кумаг къабувну бацIан къабювхъунни. Жула оьрчIан ичIаллил дукра хъамакъаританшиврул, шартIру дакъасса кIанттурдай ккашилну къабикIаншиврул, пикри хьунни, дукангу нахIусса, чурххангу бузсса аслийсса лакку дукрарду тIайла дуккан. Аьралий операция наниссаксса хIаллай жува буржлувссару тайннал чIарав бацIлан, шайсса ка-кумаг буллан, – тIий бур Бадуржигьан.
Укунсса ниттихъул махъ бу­ссаксса, ххувшаву ласунсса вихшалагу хъиннура цIакь хъанай дур. Жула халкьуннал дугъришиврул, ка-кумаг бан хIадуршиврул, вайннал дуллалисса чумартсса тIуллал дакI дуллай дур ва гьавас бутлай бур аьралитуравун. Вай кумагругу ванил ца цила пенсиялуцIух бур буллай.
Вай гьантрай хасъсса аьралий операциялий гьур­тту хъанахъисса аьралитурал БадуржигьаннучIан гьан дурну дур видеообращение: «Бивуннни жучIан ина гьан бувсса нахIува-нахIусса ссайгъатру. Ина кунма чумартсса инсантурал дуллалисса давурттан багьа бакъассар. Жугу хъамакъабивтун, ссайгъатру хIадур буллай бивкIсса вихьхьун цIуллушиву дулуннав. Барчаллагь вил мусил каруннан» тIисса.
Имара Саидова