Пахрулул ва къювулул дурцIусса байран

ХIакьину Лакрал райондалий ливчIун ур 3 ветеран: Жамалуттин Ибрагьимов (ГьунчIукьатIату), ХIусман Къардашов (Убрату), Шяпи Аьлиев (Ттурцияту)Лайкьсса даражалий дувай гьарца шинал Ххувшаврил байран Лакрал райондалий. Хушрай яла чIявусса лак лавгун бивкIун тIий, яла чIявусса лак ливчIун буну тIий дяъвилул майданнайва, Виртталгу, миллатрал аьдад хIисав дурну, лакралсса щияргу ялттусса буну тIий.

Зулайхат Тахакьаева
Нюжмардул хьхьичIра идарарттал кьатIухчIирттайн лархъун дикIай Вирттаврал суратру, транспорантру, дяъвилия зана къавхьуминнансса гьайкалданучIа ва му дацIан дурсса хIаятрал чIирттай бивщуну бикIай ттугъру.
БучIай чIявусса бусрав­сса хъамал, миннавух гьар шинах ветерантал барча бан Кисловодскалия учIайсса Аьлил АхIмадов, ДР-лул Жяматийсса Палаталул хъунаманал хъиривчу Ссапар Аьбдуллаев, Дагъус­ттаннал шяраваллил хозяйствалул академиялул преподаватель Аслан Къажлаев ва цаймигу.
Гьашинугу лавайсса даражалий хьунни Ххувшаврил Парадгу, байрандалун хас дурсса мероприятиярттугу.
ЦIан-чаннавува зунттавух чIюхлай бия дяъвилул шиннардил балайрду. Гъумучиял паччахIххуллийн дурккуна тIутIащалсса, шардащал­сса дуклаки оьрчIал дастта-дасттарду.
Дяъвилун бувсса кумаграхлу ПаччахIлугърал Мюхчаншиврул Комитетрал райондалун тапшур бувсса ЯтIул Ттугъ хьхьичIну, Гъумучиял паркрачIату Парадрал лахъира-лахъисса кьюкьа бярнил лагма дурккун дуркIуна дяъвилия зана къавхьуминнан дацIан дурсса гьайкалданучIан.
Кьюкьлуву бия райондалул бакI дургьуми, идарарттал хъуними, шяраваллал администрациярттал бакIчитал, Авгъаннал дяъвилул гьурттучитал, учительтал ва дуклаки оьрчIру.
Дуклаки оьрчIахь дия Совет Союзрал Вирттал АхIмад-хан Султаннул, Ризван Сулаймановлул, ХIажи Бугъановлул, Якьуб Сулаймановлул, ЦIаххуй Маккаевлул суратру; дяъвилий ва захIматрал фронтрай гьуртту хьусса цала ттаттахъал, хъуннабавахъал суратру, транспорантру, тIутIив.
Парад тIиртIуна райондалул бакIчи Юсуп МахIам­м­адовлул:
— Аьрасатлувтуран Ххувшаврил кьини – ляраличIисса байранни. Ванил цачIун дуллай дур цивура къюву ва ххаришиву, совет солдатнал къучагъшиву ва виричушиву, къинттуллух зий бивкIминнал захIмат. Ларгунни 72 шин Ххувшаву ларсния шихуннай. Дунияллийн дурккунни дяъвилул оьхIалшиву цирив къакIулсса мукьилчинсса ник. Яла гьантIиссар цикссагу шинну ттигу, даххана хьунтIиссар цимирагу ник, амма Ххувшаврил кьини жула дакIурдиву личIантIиссар пахрулул, чувшиврул ва къучагъшиврул лишанну, Аьрасатнал бюхттулшиврул лишанну, — куна мунал.
Мукунма ххи бувна Ххувшаву ласавриву хъунмасса кIану бувгьушиву захIматрал дяъвилий гьуртту хьуминналгу, цалла ду­сса хъус-хъиншивуртту цачIун дуллай, райондалул агьалинал дяъвилун кумагран тIайла бувкшиву 14 миллион къурушрал, ва кумаграхлу Лакрал район лув-ялув мукьилла лайкь хьушиву СССР-данул Совнаркомрал чулухасса Занази ЯтIул Ттугълин ва лув-ялув шамилла – ПаччахIлугърал Мюхчаншиврул комитетрал чулухасса Занази ЯтIул Ттугълин ва му абадлий ливчIшиву райондалий.
Ялагу махъру лавхъуна Лак­рал ва Ккуллал районнал аьра­ли комиссар ХIасан Масуевлул, Гъумучиял мизитрал имам Шагьмурад ХIажимурадовлул, ЦСОН-далул зузала Зулмира Ибрагьимовал.
Дуклаки оьрчIал дурккуна дяъвилун хас дурсса назмурду.
Парад къуртал дуруна Аьрасатнал Гимн руцаврийну.
Гихуннай кьинибархан дия культуралул ва спортрал авадан­сса программартту.