Спортрал тIуркIурду байрандалун хасну

Гьарца шинал Ххувшаврил байрандалун хасну Гъумук шай­ссар спортрал тIуркIурдал ва дучри ххяххан баврил бяст-ччаллу.  Дучри ххяххан баврил бяст-ччал бия Гъумучиял шяраваллил администрациялул завалунсса. Муний гьуртту хьунни 12 инсан.
Цалчинмур кIану бувгьунни Багъиров ТIагьирдул (ш. Мукьар), кIилчинмур кIану – Умаханов Баширдул (ш.Убур), шамилчинмур кIану – МахIаммадов Шамиллул (ш. НицIавкIул) ва Нажаев Апаннинал (ш. Гъумучи).
Спортрал тIуркIурдал бяст-ччал хьунни райондалул спорткомитет­рал сакиншиндарайну. Бяст-ччал бия ка дишаврил, пут личаврил ва волейболданул.
Волейболданул турнирда­ний гьуртту хьунни 8 команда. Цал­чинмур кIану бувгьунни КIун­диннал шяраваллил командалул, кIилчинмур кIану – райондалул цIу лещандувултрал командалул, шамилчинмур кIану – Гъумучиял волейболданул ветерантурал командалул.
Спортрал бяст-ччаллаву ххув хьуминнансса бахшишру дуллунни райондалул администрациялул.
ХIадур бувссар З.Тахакьаевал