ОьрчIансса бахшиш

Хъусращиял шяраву Тахакьа АхIмадовлул цIанийсса школалий къуртал бавай бур «Газпром – детям» программалул лагрулий буллалисса ттизаманнул журалийсса спортрал площадка. Шикку оьрчIаща бюхъантIий бур кIинтнил ва гъинтнил журалул спортрал тIуркIурдахун машхул хьун. Буллай бур футболданий, волейболданий, баскетболданий, хоккейрай буклансса майданну. ОьрчIаща бюхъан тIий бур уква спортрахун машхул хьун. Спортрал объект буллай бур Санкт-Петербурграясса «Строй-Фронт» ООО-рал зузалт. Му тапшур бан тIий бур сентябрь зуруй.

Зулайхат Тахакьаева
ДакIнийн бутанну, бюхъайссаксса чIявусса оьрчIру спортрахун машхул шаву мурадрай, 2007 шиная шийнмай «Газпром» компаниялул щурущи бувну бур хъуннасса социал агьамшиву дусса щалагу Аьрасатнал проект «Газпром – детям». ХIакьинунин ва проект зий бур билаятрал 75 региондалий.

Программалул лагрулий утти­нин щала билаятрай бувну бур 2000-нния ливчусса ттизаманнул спортрал объектру, вайннувух 300 ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс), чIяву квартирарду бусса къатрал хIаятирттавусса оьрчIал площадкарду. Ва программа сававну чIявусса шяраваллал кIанттай оьрчIаща ва чIаважагьилтураща бюхълай бур къулайсса шартIирдай спортрахун машхул хьун. ХIакьинунин Газпромрал бувсса объектирдай вардиш хъанай буссар 200 азарунниха ливчусса оьрчIру.

ЖучIава «Газпром – детям» программалул лагрулий спортрал объектру буллай байбивхьуну бур гьашину. Мунинсса кабакьуну хьуну дур ларгсса шинал Санкт-Петербурграй хьусса дунияллул халкьуннал дянив­сса Экономикалул форумрай Да­гъусттан Республикалул ва «Газпром» ПАО-лул кьутIи чичаву, хIатта программа жучIара уттинингу щуруй диркIхьурчагу. «Газпром – детям» программалул лагрулий республикалул школардан бувкIссар компьютерду, оьрчIал творчество хьхьичIуннай дансса сертификатру.
– «Газпромращал» уртакьну зун бювхъунни газрал отраслилул даврил ялувсса жула республикалул жаваблувшинна хIисав дурну. Умуд бур гихунмайгу дахIаву дуну зун, – увкунни Сергей Меликовлул агьамсса суаллу ххал бигьлагьисса батIаврий.

Газпромрал социал проектрал лагрулий гьашину Дагъусттаннай бувну бур 15 спортрал объект. Мукунсса тIайлабацIу хьуну бур Ккуллал ва ЦIуссалакрал районнангу. ЦIуссалакрал райондалий спортрал площадка бувссар ТIюхчардал школалий.

Хъусращиял шяраваллил администрациялул бакIчи Арсен Аьлларазуев жяматрал цIания барчаллагьрай ур ДР-лул Спортрал министерстволул хьхьичIунсса пишакар Гелера Билаловайн, спортрал площадка «Газпром – детям» программалувун бутансса кабакьаврихлу.