Ларгсса шинал хIасиллу

Августрал 29-нний Ккуллал райондалул кIулшиву дулаврил идарарттал зузалтрал Августовский совещание хьунни. Ваний гьурттушиву дурсса райондалул администрациялул бакIчи Шамил Рамазановлул барча бунни педагогтал цIусса 2023-2024 дуккаврил шинащал, чIа увкунни давриву хьхьичIуннайшиву, цIуллушиву, хъинмур ва ххуймур.

Совещание дайдишин хьхьичI дакIнийн бивчунни райондалул школардай зий бивкIсса аьпалул хьусса педагогтал ва хасъсса аьралий операциялий жанну дуллусса аьралитал.
Дунни 2022-2023 шинал кIулшиву дулаврил системалуву дурсса давурттал хIасиллу, миннувух дуклаки оьрчIал кIулшиврул даража, школардай дурсса ремонт, дуклаки оьрчIру ххюра кьинилийн бичаву ва цаймигу.

Шикку докладру бувна Жамал Оьмариевлул, Руслан Къулиевлул, МахIаммад Чариновлул ва Юсуп ХIусайновлул, ххал бивгьуна ФГОС-райн, ФГИС-райн багьлагьисса масъалартту ва «Ттул школа», «Образование» нацпроектру.
Ахирданий Шамил Рамазановлул давриву хьхьичIун ливчусса педагогтуран дуллуна ведомстволул чулухасса наградартту ва Барчаллагьрал ча­гъарду.

Аминат АхIмадова