Оьрмулул ва элмулул лахъазан

Лакку билаятрал аьрщарай ца буллугъсса кюруну ккалли хъанахъисса Ккуллал шяраву ванияр 85 шинал хьхьичI лявхъуну ур Аьвдуллагьлул арс АьлилхIажи Аьбдуллаев.
Жула республикалул элмулул дунияллий ва аьлимчунал цIа та духьурчагу кьадрулий ва кьиматрай дакъа зумух къаласай.

Уну тIий ва мяйжаннугу­сса аьлимчу, куртIсса кIулшиву дусса специалист. Му мукун бушиврийн мукIруну буссар ванащал чIярусса шиннардий зузисса уртакьталгу, ванал лахьхьин дуллай ивкIсса элмулул щаращуйн щусса азарахъул студентъталгу. Миннавасса ца на навагура.
Махъ бакъа, дахIалай чин­сса бур АьлилхIажи Аьбдуллаевлул ттинин бивтсса, бувтсса оьр­мулул ва элмулул ххуллу. Амма му бигьасса тачIаввагу бивкIун бакъар.
АьлилхIажинан цала бу­ттал лажиннагу ккарккун-кIулну дакъар – ва дунияллийн увккун шанма зурува ппу аьпалухьхьун лавгун ур. Ца ниттил аякьалий ливчIун бур мюрщисса ххюва оьрчI. ДухIан багьну бур мунин лархьхьусса захIматшивурттугу, дуну-дакъану хъуни хъанан багьавугу, ниттил Ххадижатлулгу яхI буллай, цивппагу ниттицIун кабакьлай.
ОьрчIнияцIава яхI кьацIул бувгьуну яхъанан лавхьхьу­сса инсаннан яла, цала дуккаврил ва даврил ххуллийн увккун махъгу, му хасиятрал бияла бучIи лявкъухьунссия – ларсун дур ванал му ххуллий цаннияр ца агьамсса ва хьхьичIуннайсса лахъшивуртту, лябукку бусса лахъазанну.
Ххаллилну учкъулагу, университетгу къуртал бувну, АьлилхIажи цаппара хIаллай зий ивкIун ур учительну буттал шяраву. Муния махъ мукунма ххаллилсса даражалий бувккуну бур Москавуллал педуниверситетрачIасса аспирантура, дурурччуну дур цаннил хъирив ца кандидатнал ва докторнал диссертацияртту.
Ванал кIунттила ттинин дунияллийн дурккун дур 300-нния лирчусса элмийсса давуртту, ацIрахъул монографияртту.
Цала пишакаршиврул ххуллий акъассагу, АьлилхIажи Аьбдуллаевлул пагьму-гьунар ялун ливчуну бур литературалул, пуб­лицистикалул дунияллийгу. Цамур бакъахьурчагума, оьрус мазрая лакку мазрайн Пушкиннул «Евгений Онегин» накьлу бан сисавугу, бюхъавугу – му тарихраву чичинсса, личIансса затри. Му даву хIисав дан бучIиссар лак­рал литературалуву лайкьсса кьиматрай ва тIалавшиндарай личIан нанисса хан-хъусну, мунийн учин бучIиссар академиялул зумунусса таржума куну. Му хъус гьанулун ларсун, та-бунугу, щил-бунугу мунияргу хъиннува магьирсса ва ххазинасса таржума бан бюхъайссар.
Бур ванал цIаницIун бавхIусса цайми-цаймигу, чIумул лахъишиврий бусраврай личIан нанисса луттирду, жужру. Миннул дянивгу ккалли бансса кIантту бувгьусса затну хъанай бур, Амучи Амуттиновлул инициативалий ва харжирай итабавкьусса, АьлилхIажи Аьбдуллаев хъунама редакторсса, ххюва томрайсса «Лакрал поэзиялул антология». Буссар цайми-цаймигу жужру – ванал личIлулсса канил каш хIаласса ва зат кIулшиврул кIунтI ххисса. Ми циняв ца базилух кIицI буллан бюхълай бакъар.
Барча, Гаджи Абдуллаевич (укун учайссия жу ванайн студентъталсса чIумал) вил оьрмулул ва элмулул хъуннасса юбилей!
Руслан Башаев