Тти зу хъуни хьуссару

Агьамсса ва дакIний личIан­сса иш хьунни вара кьини Гъумучиял ОьрчIал багърава буклакиминнал оьрмулувугу – оьрчIшиврува школалул оьрмулувун тIайла буклакисса цалчинсса бал.
ОьрчIан ххаллилсса байран сакин дурну дия тарбиячитурал:
Зумруд Багъировал, Батат Кьурбановал, Шура Чалавиевал, Унайзат ЧIаматIовал, Мааьзат Къапиевал, нитти-буттахъулгу гьурттуну.
Тарбиячи Асият ХIасановал кIицI лавгуна ва байрандалий ххарисса ва пашмансса асарду хIала бухлай бушиву. «Ххаришиву жучIанма мазвагума биялну кIулну-къакIулну бувкIсса оьрчIру, жула янилу хъунигу хьуну, дакIних назмурду ккалан, буккин-чичингу лавхьхьуну, цIусса оьрмулувунсса цалчинсса шачIанттуйн лахълай бушиврияссар. Пашманшиву жунма аьзиз хьусса вай имин­сса оьрчIая личIи хъанахъаврияссар», — увкуна ванил.
Цинявннан ххарисса ишну хьуна райондалул бакIчи мюрщултрахь ххуллухъин чин учIаву. Бюххансса ихтилатрая махъ Юсуп МахIаммадовлул, оьрчIал багъ къуртал бувшиврул дипломругу буллуну, детсадран пишкаш бувна музыкалул центр.
ОьрчIал багърал хъунмур Лиана Муртазялиевалгу мюрщултрайх дарчIуна нацIу-кьацIу ва хъамакъабитулунсса бахшишру.
Цаява батIул хьуну, чIал къавхьуну школалийн гьантIисса цала хъуними дустурахь насихIат буслай бия хъунмур группалул оьрчIру: «Тти зу хъуни хьуссару. Бялахъаву чан дурну, дарс лахьлан аьркин­ссару мукьварду-ххюварду ласланну». ОьрчIал багъраву гьану бивзсса дусшиву дуруччияра тIий, ккаккан бувна «Шанма подружкаясса» сценка. Шеърирдайну, балайрдайну ва къавтIавурттайну барчаллагь тIий бия тарбиячитурахь. Ахирданий щаллу дуруна цалчинсса вальсгу.