Ниттихъал байран ЧIяйннал шяраву

Ниттихъал байран кIицI ларгунни ЧIяйннал шяраваллил Магьирлугърал къатлуву. Ванил сиптачину бувккунни Магьирлугърал къатлул хъунмур СалихIат Алхасова.
Байрандалун хасну чIюлу бувну бия хъун бакъасса зал. Байрандалийн оьвкуну бия чIявусса оьрчIру бусса ниттихъайн – Айка Исяевайн, Аьишат Мирзаевайн, Сусанна Буграевайн. Мукунма оьвкуну бия хасъсса операциялуву гьуртту хъанахъисса оьрчIал ниттихъайн: Гулжагьра Рамазановайн, Соня МахIаммадаьлиевайн, Лиза Кьубатаевайн.
Мероприятие дайдихьлай, ниттихъул барча буллалисса ихтилат бувна СалихIат Алхасовал:
– Ххирасса ниттихъул, барча буллай бура зу ва байрандалущал, чIа тIий бура зун цIуллушиву, талихI, тирхханну. Оьрмулуву ккарксса захIматшивуртту, пашманшивуртту хъамаритан дансса ххаришивуртту дияннав ттиния тихуннай зул ялун, – увкунни ванил. Хъирив ниттихъул барча буллалисса ихтилатру бунни Ккуллал райондалул КЦСОН-далул зузалт Узу Амировал ва Аьйшат Мирзаевал.
Ниттихъал байрандалий бюххансса ихтилатру бувна оьрму ккавксса, жяматраву хIурмат-кьиматрайсса ПатIимат СутIаевал ва Майсарат Рамазановал.
Ниттихъан хас бувсса шеърирду бувккуна ва балайрду увкуна дуклаки оьрчIал.
Ва кьини цинявппагу ниттихъул цала ихтилатирттаву кIицI лаглай бия, ччясса мутталий дяъви къуртал хьуну, оьрчIру цала-цала нитти-буттачIан, кулпатирттачIан цIуллуну-сагъну зана хьуннав тIий.

Имара Саидова