Муххай рахIму къабуллай, оьрчIай рахIму буллалияра

[dropcap]З[/dropcap]унттавусса жула шяраваллал кулпатирттаву хъуни хъана­хъисса оьрчI-душру, мюрщину бунува, аьдат хъанан бикIай шяраваллил багьу-бизулуцIун дархIусса давуртту дуллай. Ххишалдаран вайннал дувайссар шардай дуллусса дарсругу.Ккуллал райондалий махъсса 2 шинал школартту къуртал бувсса оьрчI-душварал ларсунни 17 мусил медаль. Гьай-гьай, жула оьрчIахь дарсру дихьлахьисса учительтал хьхьарасса бивкIссания, укунсса ккаккияр­тту гьич ккаккан къадуванссия.

[dropcap]Т[/dropcap]Iайлар махъсса 4-5 шинал мутталий школарттай дуклакисса оьрчIал сияхI чан хъанай дур, чан хьунни 400-нния ливчусса оьрчIру. Миннуйн хIукуматрал «малокомплектные школы» учай. Ва иш хIисавравун лавсун, хIукуматрал дузалсса классру бакъасса шяраваллава дузалсса классру бусса шяраваллавун оьрчIру буцланшиврул буллуну бур машинартту. Амма вай мудан занан къабикIай.
Ттун, гьарца кьини къагьарчагу, чIявуну Вихьлияту Ва­ччав гьан багьай, ттула даврил иширттай. ЧIявуну ххал шай ттун Хъюйннал шярава ЧIяв, Ваччав дарсирдайн, дарсирдая махъунмай нанисса оьрчIру.
Вана уттигъаннугу ттун бакIрайн багьунни ахттая махъ Ваччату Хъюйн хьунив ххуллийх хьуну нанисса оьрчIру. Вай муданмагу, автобусру бакъанигу, занай бивкIссар бахьтта. Явара, вай му иширая цичIав тIий бакъая. «Архсса ххуллу бакъархха», — тIий бия.
КIулшиву ласуншиврул бу­чIиссар цукссагу архсса ххуллийх гьан-бучIан. Амма багьантту къаляхълай, «Бензин бакъар, машина гъавгъун бур, шофер акъар» къатIий, школарттал директортуран аьркинни, аьркинмургу министерствалия тIалав дурну, оьрчIру кIюрххилгу, ахттая махъгу школалул хIаятрава шяраваллавун биян буллан. Ттухь муданма аьрзирай бикIай Ссухъиящиял шяравасса оьрчIал нину-ппу: «Жул шярава Вихьлив заназисса оьрчIал хъирив автобус цалвагу къабучIай», — тIий. Ва иш укун бушиврийн на вихссара. Циван учирча, ттун цимилвагу ккав­ккунни, улу, кIусу-кIутIу тIий буллалисса марххалттавухгума, Ссухъиящиял оьрчIру Вихьлив дарсирдайн най (бургияра суратрах).
Муххай рахIму къабуллай, жула оьрчIай рахIму буллалияра!