Кумаг банма чан акъассар

Зунттаву яхъанахъисса инсантурал оьрму муданма бавхIуну бур чIаххуврацIун, гъанминнацIун, шяравучутурацIун. Циван учирча, вай кIицI бувминнайн къаивну, зунттавусса инсаннаща яхьун къахъанай тIий.Къурув дувай­сса давурттая байбивхьуну, шардаминнуйн дияннин, муданмагу кумаг аьркинну бикIай. Мунияту бухьун­ссар жула зунттаву яхъанахъисса инсантал хъинну ссавур дусса, мяърипатрал, багьу-бизулул хьуннав, шачIанттал лахъсса. Вайннан кIулну бивкIссар, уттигу кIулссар, чIивисса бувчIаву-къабувчIаву лултту-ялтту гьан дуван багьлагьишиву. Циван учирча, гьунттий чIаххувчу, гъанчу, шяравучу цана аьркин хьунтIий уну тIий.


Хъуруннайн пара бичайни, ххулув ххилаххийни, чIаххувчуналмур ттуккугу аьркинну бикIайва, хъу ттихIлахIийни, ччар дуллалийни, гайва гайннал каругу, ччарний ницал хъирив ачин оьрчIругума аьркинну бикIайва. Вай давурттив хьуннав, цайми хьуннав, явара, тачIав багьлух дуллай къабивкIссар. ХъатIий зюннав-дачIу ришлайсса усттартурангума каний бавхIусса шанмурцIугу, шардай дулайсса шушагу ва ганихунссагу гьа шайва.
Уттимур замана цамур бур. Вания жува цалсса ихтилат къабулланну. Учала бурхха «Ххуймунияр эбрат ласун аьркинсса» тIисса. Замана ливну бур тIиссагу хаварду бикIай. Ттул пикрилий, заманалулгу дур личIи-личIисса симанну. Гай ххуйми симанну янилун дагьсса чIумал, гьай-гьай, дакIнил иш-тагьар хъиннура капливун дагьай. Жула зунттаву, кьюлтIсса зат бакъар, шяраваллаву яхъанахъими чIявуми инсантал бугьарами бур. Учиннуча, пенсиялийн бувкми бур. ЧIявумур чIумал укун цивппалу шяраваллаву яхъанахъисса бугьарасса инсантуран, гьай-гьай, кумаг буван аьркинну бикIай. Ваччиял шяраву яхъанай бур 1-мур ЦIувкIуллал шяравасса, Ваччатусса Муслимов Юнуслун щар хьусса, Нурижат. Ванил лас, аьпа биву, Хъун дяъвилул гьурттучи, Муслимов Юнус ччянива ахиратравун лавгун ур. Амма ва хъамитайпа бувар уттигу щилчIав канихун багьан. Ва бур яхIлув. Шардасса давуртту чансса къадикIайхха, хъамитайпалул дакъа, адаминалмур ка аьркинссагу. Вана уттигъанну Нурижатлул мадара кугьна хьусса къатравусса давуртту дунни ванил ссурахъил арснал АьлихIажинал: поллайх сир бувккунни, линолиум бавкьунни ва дувунни цаймигу давуртту. Бюхъай вай давуртту тIайла дарцIуну дикIан бугьараминнал барзну хъанахъисса октябрь зуруйн. ДикIувча мукунгу.
Муслимова Нурижат хъунмасса барчаллагь тIий бур АьлихIажинахь. Бюхълай личIаннав, оьрчIая чани ккакканнав.
Укунсса, дакIру хъинсса, инсантураяр жунна эбрат ласун аьркинсса.