«Буччайрив? Бур бялахълай…»

Ца-кIира шинал хьхьичI зунттавату шагьрулийн нанисса машиналий, шупирнал, цала приемникраву флешкагу дирхьуну, Лакку билаятрал тIабиаьтрал ххуйшиврия тIутIисса душнил балай итабавкьуна.Ца-кIива куплет балайлул учайхту, ттунма кIулсса, зунттавусса школалий учительну зузисса хъамитайпалул: «КьабикIуча, бакъа хьу. Ми балайрдал буруча жу зунттаву цIакь буллай», — куна.


[dropcap]К[/dropcap]казитрай чивчусса мукъул, экрандалий ккаккан дурсса киноравасса «геройнал» рольданул, лу­ттирайсса хаварданул, сахIналиясса балайлул хъинну агьамсса асар биян байшиву инсаннал дакIнийн цинявн­нан кIулсса зат бур. Ялагу чIявуну инсаннал бакIраву хIасул шай, лу­ттирду ккалаккийни, гай художествалул зумуну хIасул дурсса суратру душиву цанна аьлтта чIалай духьурчагу, гукунмасса ишру оьрмулуву хьуни кунма чIалачIисса, хьуну ччисса бикIайшиву. Мукунсса дур инсаннал хасият. Зана бикIанну уттигу жула балайлучIан.
Лакку билаятрал тIабиаьт ябитан яргсса, хъинну сий дусса, уттигу ссалчIав зия къадурсса, экологиялул чулуха хъинну марцIсса кIану бушиву жунма кIулли. Амма махъсса ппурттуву жула зунттавусса шяраваллал лагмасса тIабиаьт инсантурал чапал дуллай дур. Сайки циняв шяраваллал лувсса гьанну, ратIру дур ххиличIлурдал дуцIин дурну. Архния урувгни, гай дуссар инсаннал чIаврдайх яларай нани­сса мукьаха лахьлай. Буниялагу, гай тIабиаьтрал «макьну» хIисав дуван бучIир.
Вана ва жула Лаккуйсса тIа­биаьтрая хайр ласлай, ванил дуллалимур ласун кIулсса инсанталлив жучIава чансса бакъар. Дяркъусса щингу хIачIлай, баргъ кIири байхту, дюхлулсса урттуй ца кьун­ттух чул бувну, так-такну бавцIусса зунттал хIасул дурсса суратирттахгу ябитлай най буссар уттизаманнул хIухчалтрал оьрму.
Ттун ва адамина цалчин ккаклакисса акъая. ЧIявуну ххал шайва ва ттун махъсса шиннардий Хъунне­ххал кия чулухсса ЧIяйннал лухччиний яттичIа. На, чIарах увккун нанийни, ванахь: «Буччайрив?» — чайссия. Ваналгу: «Бур бялахълай», — куну, жаваб дулайва. Ванащал гъанну кIул шайхту, ва ия цала щала оьрму яттил махъ авцIуну гьан був­сса, ЧIяйннал шяравасса, ХIанапиев Руслан Аьлил арс. Русланнул бувсуна ттухь цува, 5 класс къуртал байхтува, зун ивкIшиву яттихIухчуну. Духьунссия ванан 60-нниха лирчусса шинну. Иширах бургарча, хIухчуну ванал хьуну дур 50 шин. Уттигу цимигу шин данссар ванал яттихIухчуну.
Вана жува тирх учин буллай жула тIабиаьтрал. Балайлуву тIимур бунияла жунма ччикун оьрмулувугу хъанай.