Мажлисрая хьунни концерт-фестиваль

Октябрьданул 11-нний МахIачкъалалив Дусшиврул къатраву хьунни «Лакия – страна гор» тIисса лакрал миллатрал халкьуннал рувхIанийсса ирс ябаву, буруччаву мурадрайсса мажлис.

Шикку гьуртту хьун бувкIун бия Ккуллал, Лакрал, ЦIуссалакрал районнал щархъал магьирлугърал коллективру, жяматийсса идарарттал вакилтал, интеллигенция.
Ванил сиптачину бия Дусшиврул къатравусса Миллатрал культуралул ва мероприятияртту сакин даврил отделданул хъунмур Саида Гъазиева.
Шиккун бувкIсса хъамаллурал хьхьичI тIивтIуну бия дукьрахIанттия тIайла хьуну, бакъухърайн бияннинсса личIи-личIисса лакку дукрарду дусса авадансса ссупра.
ЖанахIраву шаннагу лакрал райондалул тIивтIуну бия хьхьичIарасса багьу-бизулуву ишла дайсса, утти нажагьсса халкьунначIа дакъа къалирчIсса матахIру дусса майданну. ДакIний личIансса дия Лакрал райондалул «Гъази-Гъумучи», Ккуллал райондалул «Вихьлищар», ЦIуссалакрал райондалул «Дараччи» ансамбльлал коллективирдал гьурттушиннарду.

Байрандалул мажлис бачин бувну ия Дагъусттаннал лайкь хьусса артист Марат Тимохин.
Концерт дайдихьлай, гьурттучитал барча буллалисса ихтилат бунни Дусшиврул къатлул каялувчи Ильгама Загьировал.
– ДакI ххари дуллай дур махъсса ппурттуву Дагъусттаннай миллатирттал маз, аьдат-эбадатру ядаву ва дуруччаву мурадрайсса мероприятияртту дуллалаврил. ХIакьину билаятрай захIматсса тагьар хIасул хьусса ппурттуву, ххишала дакъа тIалавну дур жува цинявппа цачIун буллалисса мероприятияртту, – увкунни ванил.
Байран барча данувкIсса «Дагестан» ГТРК-лул директорнал хъиривчув Ссалам Хавчаевлул кIицI лавгунни, мероприятиелул цинна хасъсса мяъна душиву.

– Ххирасса лакрал жямат, ххариссара хIакьину цал уттигу зущал хьунакьин. Миллатирттал культура хъун дуллалисса мажлисгу цалчин лакрая байбишаврия рязину ура. Ттун ччива жула халкьуннал маз буруччаврихсса ва ябаврихсса къулагъас ххишала дуллай. Аьдатирттал, фольклорданул, балайрдал, къавтIавурттал халкьуннал оьрмулуву бугьлай бур агьамсса кIану. Жула рувхIанийсса ххазина къаябуварча, жущава хьхьичIунмай ххуллу ласун захIмат хьунтIиссар. РувхIанийсса культуралул дайдихьугу мазралли дуллалисса. Маз – му жула яла агьаммур ва буруччин аьркинмурди, – увкунни Хавчаевлул.

Хъирив ихтилат бунни ДР-лул жяматийсса палаталул председательнал хъиривчув Ссапарбаг Аьбдуллаевлул.
– Бюхттул хьуннав тIий ура лакрал миллат! ХIакьинусса байрандалийн бувнугу чIалай бур ляличIину уздансса ва пагьму-гьунар бусса агьлу бушиву жула. Барчаллагь тIий ура байран сакин дурминнахь, шикку гьуртту хьун бувкIсса лакрал шаннагу райондалиясса коллективирдахь ва цинявппагу хъамаллурахь, – кунни Ссапар Аьбдуллаевлул.
Ва кьинисса мажлисрая хьунни концерт-фестиваль.

И. Саидова