Уссурвал Ссунгъуровхъал выставка

Дагъусттаннал изобразительный искусствордал П. ХIамзатовал цIанийсса музейраву хьунни СССР-данул Художниктурал союзрал члентал, ванияр сайки 50 шинал хьхьичI цал оьрмурду апатIрал бяличIан бувсса, Хьурттал шяравасса кIинничалт ХIасан ва ХIусайн Ссунгъуровхъал дирхьусса суратирттал «Жизнь, прожитая в унисон» тIисса цIанилусса выставка.

Ва тIитIлатIисса ихтилат бувна музейрал директор СалихIат ХIамзатовал. Гихунмай микрофондалучIан бувкминналгу вайнная бусанмур къачанъя: Дагъусттан Республикалул Культуралул министерстволул музейрал иширттал отделданул начальник Шагьруттин Ибрагьимовлул, Дагъусттаннал Художниктурал союзрал председатель Кьурбанаьли МахIаммадовлул, искусствоведтал Мариян МахIаммадова-Чалабовал, Татьяна Петенинал ва Тимур ХIамидовлул, «Дагъусттан» журналданул хъунама редактор Марат ХIажиевлул, Ккуллал райондалул имам, Ссунгъуровхъал гъанчув МухIаммад-Маннар Бариевлул, МахIаммад Шайховлул ва ва выставка давриву хъунмасса захIмат бивхьусса Жанна МахIаммадовал ва м.ц.

ХIасан ва ХIусайн Ссунгъуровхъул бувну бур Костекрай 1942-ку шинал. 1964-ку шинал къуртал бувну бур Грековлул цIанийсса Ростовуллал художестволул училище. Цалва кутIасса, амма ххишала бакъа яргсса оьрмулул шиннардий вай гьуртту хьуну бур билаятрай ва дазул кьатIув дуллалисса хъинну чIярусса выставкардай, вайннал цIа ччясса чIумул мутталий машгьур хьуну дур Союзрай ва мунил кьатIув. ХIакьинугума, вайксса шинну ларгун махъгу, вайннал дирхьусса суратру дур ляличIинура цайминнуха къалархьхьуну чIалай. Вай дур личIи-личIисса кьяйдардай дирхьусса, так вайннан цанмава хасъсса «графикалул сунгуровский стильданий» щаллу дурсса. Царагу сурат дакъар уссурваврал цаллалу дирхьусса, цаннаща лях лавгмур ваманал щаллу буллай, так цачIу, так архIал зий бивкIун бур, гьарцагу суратрал лувгу дур кIинналагу цIа-бакI. Уссурвал Ссунгъуровхъул цалла суратирттайну буслай бур Дагъусттаннал шагьрурдал ва шяраваллил инсантурал оьрмулия, личIи-личIисса чIуннардия ва кIанттурдая. Гьарца суратрал дур цилла ляличIишиву. Выставкалий дур 60-ннийн дирсса суратру, вайннал иллюстрацияртту щаллу дурсса луттирду, кулпатрал архивравасса суратру. Выставкалий къачансса дур чIявучил итталун цалчин дуккан дурсса, гъан-маччанал коллекциярттавасса суратругу.
Выставка тIиртIуну дикIантIиссар ноябрьданул 5-ннийнин.

Октябрьданул 20-нний дурусну 50 шин хьунтIиссар уссурвал оьрмулуцIа хьусса бала-апатIсса кьинилия шийннай. Га чIумал вайннан 31 шин диркIссар. Ва кьурчIисса таварихрацIун бавхIуну уссурвавраясса, вайннал оьрмулул ва творчестволул авадансса ххуллурдаясса гьарта-гьарзасса чичрурду, гъан-маччаминнал, дустурал дакIнийнбичавуртту дуккантIиссар кказитрал хъиривсса номердай.

Бадрижамал Аьлиева