Мариян бия лакрал миллатрал Лайлатулкьадри

«Дунияллийвагу бурав?» – куну, оьвчайссия ттучIан Марияннул, на ххал къавхьуну мадара чIун чIарах гьарча. Хъирив, дакI ххари дуллалисса, дунияллул багьасса хъяхъавугу дурну, бувайссия ихтилат. Га кьинигу оьвкуна, гьунттий Лаккуйн наниссару жува куну, Лакрал культуралул зузалтрал клуб цIу буккан баву барча дан.

Дунияллийвагу бурав…Вай мукъурттиву Марияннул дишайва куртIсса мяъна: инсан так цала ужагъралсса, къуллугъралсса буллалаву – му уттавану ушиврун, щаллуну оьрму бутлай ушиврун хIисав къабайва. Ми буржругу агьамссар, амма инсаннан аьркинссар лагма-ялттуми халкьгу ххирану бикIан, щин хъинбала, кумаг бан аьркинну бурив уруглан.

Инсантал ххирасса, инсантал ччисса, цIими бусса, аьчухсса, щин ци хъиншиву дан хъиннивав тIисса идавсил агьулданул бия Мариян. «Дараччи» клуб сакин бавривугу бивхьуну бия мува гьанусса пикри: миллат лагма лаган бан, цачIун бан, миллатрал дянивсса дусшиву цIакь дан хьунтIиссар цаннал чIарав ца бацIлай, кумаг буллай, жула гъилишиву, ххаришиву, къумашиву кIидачIлай.

«Жула миллат цементрал кунма цIакь буллалиссар, цачIун буллалиссар лакку мазрал. Заннал жунма буллусса маз хъамабивтукун, жува чил мазрай гъалгъа тIун бивкIукун, жула миллатгу бакъассар», – чIявуну тикрал байва Марияннул.

Мунияту «Дараччи» ккурандалул мурад бия, лакку мазрал, лакрал культуралул чIарав бацIлай, машгьур дуллай ябан миллат, арх буцан къабитан цала мазрая, культуралия.

….Гьунттиймур кьини Мариянгу, Рая Х|асановнагу, нагу бавчуру Гъумукун. Жула ватандалийн най, дакIурдивугу дия ляличIисса ххаришиву. Жугу буру тяхъану, цаннищал ца хъярчругу буллай. Марияннул машина бия щапI куну лакку мазрайсса луттирдал чIюйрдал, къуршал, сумкардал бувцIуну.

– Вай Лаккуйсса библиотекарттан, школардан, учительтуран, культуралул зузалтрансса  ссайгъатрур. Щархъай кулпатругу бур ялун биян гьансса, – пишгу куну, бувсуна Марияннул.

– Амма, душрув, жула яла хъунмур ссайгъат вана вари, – куну, Марияннул лахъну гьаз дурна лакку ччергъилу. Ччергъилу дия аьнтIикIасса, арцул гюнгутIащалсса хахливу бия марххала кунма кIяласса бурчу. Машиналувун ккуркки лавгсса зурул чани багьсса кунма хьуна.

– Ци учару, душрув? Клубрал зузалтрахь цIувххуссия, зу ци чанну буру куну, жучIа ччергъилу дакъар кунни, вана ччергъилу, – Марияннул кIиссурттал ччергъилу зяр учин дуруна. Рая Х|асановна, ччергъилугу ришлай, бюхханну  балайрду тIий бакъавцIуна ЦIахъардал Къуманивун бияннин. Лакрал аьрщарайх бачайхту шамуннилагу учарду Марияннун яла ххирамур балай – «Лакрал гимн»:

ХьхьичIва-хьхьичI ссихI лавсъсса гьава нацIуссар.
Вил гьава шаравну жун чIалан бикIай,
Берлиннай, Парижлив жува бунугу,
ДакIмур мудан вичIан кIункIу тIун дикIай.

Хъамаритайссарив укунсса кьини! Марияннущалсса гьарца ша бикIайва укунсса байранну.
Гъумук жу хьунабавкьуру администрациялущал, культуралул къатлул зузалтращал, учительтуращал, Лаккуйсса «Дараччи» клубрал душвавращал. Мариян чун буккарчангу, агьали мунил лагма, ккуран хьуну, батIайва.
ТакIуй хъамакъабитанссар гьарца лу, цила канил бувгьуну, кахгу увкуну, пишкаш буллалисса Мариян. Ванил кару щусса луттирду буссар сайки гьарца лаккучувнал къатлуву …

Марияннул цила оьрму гьан бунни канилух дуккан дуллай хъуннасса, захIматсса, агьамсса даву. Укунасса инсан къалаянссия му къуллугъращал. Ва бия Заннал язи бувгьусса, Заннал бачин бувсса инсан. Мариян бия лакрал миллатрал лайлатул- кьадри.

Индира Мирзаева,
Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель