Хъарас щаврил мажлис КIундив

[dropcap]К[/dropcap]ъуртал хьунни Лаккуй гьашинусса Цалчинсса хъарас щаврил байрандалул шадлугъру. Миннул хъин-ахирну хьунни апрельданул 30-нний КIун­диннал шяраву хьусса Хъурда­ккаврил байран. Гьашинусса хъунил хъатIи бунни Нуруллагьлул арс Абачара ЦIаххаевлул.


Бадрижамал Аьлиева
КIундиннал махъ-махъ дувай ва байран, цахъи гьавагу гъили хьуну, инсантураща байрандалияту ххишаласса хIаз ласунгу хьуншиврул. Бюхъай ва укун тIайланугу бикIан, цанчирча, къурув уккан, цанмасса чIиви-хъунсса аьрщарал парча бугьан ччима, хьхьичIва куна, уруглай усса ххай бакъара Цалчинсса хъарас дигьаврих. Махъсса шиннардий ва байран хъунмурчIин хъанай дур цал ххишалану шяраваллил инсантал, гъан-маччами, хъамал цачIун батIинсса, ца ссупралух щябикIансса сававну.

[dropcap]В[/dropcap]а кьини КIундиннал шяравун байрандалийн, Абачарал чIарав бацIан, бувкIун бия Аьрасатнал личIи-личIисса шагьрурдаясса кIундими, ххариний ва пашманний мудан кувннал чIарав кув бацIайсса лагма-щархъал жямат, дустал.


Хьаразмалу тIисса, шяраваллил зума-къирагърайсса кIану бувцIуну бия инсантурал, машинарттал. КIачурдий бивзсса кIункIурдаву шахьлай дия нахIу дукрарду, яла-яларив – кIундиннан усттарну бан кIулсса узбакI пулав, хасну му буваншиврул УзбакIнава МоскавлийхчIин бучIан бувну бия девзира-ппи­ринж, кунжутрал аьгъушиву ва хъунмава-хъунмасса кавкил. Ва ххуллух цIанихсса пулав буллай ия Абачарал маччачу Аьли.

Къурув бувккун, аьрщарайх къамагу чIа бувну, оьрмулул бугьараминнал дуаьрттугу дурну, Хъунасса Заннахь даркьусса, буллугъсса шингу чIа куну, чай Цалчинсса хъарасрал щару бивчуна Хъун хъузала Абачарал.
Хьамарай нанисса дукьрахIан ва личIи-личIисса дукрардал гъагъавайсса столлу ялугьлай бия инсантурах.
Байрандалия яла-яла ххаримирив бия мюрщи оьрчIру. Спорт­рал бяст-ччаллавух гьуртту хьуну, мюрщултрал дурххунни диялсса бахшишру, Цалчинсса хъарасрал байрандалул агьаммур лишандалун ккаллисса бартрая тIайла хьуну (бартри дуллай кIива гьантта бувну бия Абачарал хъинирву Миясат ЦIаххаева хIаласса хъаннил), цайми-цайминнуйн бияннин. Жагьилтал ва оьрмулул хъунимигу гьуртту хьунни спортрал бяст-ччаллавух.

Культуралул программа щаллу дуллай, цалва музыкалийну, балайрдайну байран хъун дурунни Дагъусттаннал лайкь хьу­сса артистка Гьажар Рамазанова бакIчисса группалул.
Байрандалул сий ва кици ххи бунни Лакрал райондалул Культуралул управлениялул хъунмур Лида Кьурбановал каялувшиндаралу Гъумучату бувкIсса Аьрасатнал халкьуннал аслийсса культуралул центрданул зузалтрал.
— Цалчинсса Хъарасрал байран дуван Кьуру ласун ччай ­уссия, аьпа биву, ттул ппу Нуруллагь. Буттал ният щаллу дуван бювхъунни ттуща. Гъан-маччамигу, шяраваллил инсанталгу, цинявппагу ххишала бакъа чIарав бавцIунни, барчаллагь хъунмасса. Дагъусттанная бакъа, Москавлия, Нальчик­рая, Терекрая, Саратоврая, Самаралия бувкIунни кIундими. Укунсса байранну чара бакъа аьркинссар, буттахъал аьдатру хъамакъадитан, махъа нанисса жагьилтал кувннан кув ккаклан, кIул хъанан, — тIий ия Абачара-Хъузала.
Абачарал бур бавкьусса кулпатгу, ккарччал хIакинталну зузисса арс ва душгу.

ЯлунчIил Хъарас щаврил Кьуру лавсунни Абачарал ни­ттиуссу МахIаммадхIажиев ХIа­бибуллагьлул.
Байран лахъи ларгуна ма­хъатунин, музыкалул номердайну, лях-карах лахълахъисса му­къурттийну.
Чан-чанну тIий, кув машинарттай, кув бахьтта, ппив хьуна Хьаразмату инсантал, ца шинавун цIунилгу шиккува батIинсса ниятрай.
Хъу дюхъаннав, тта бю­хъаннав, ххирасса КIундиннал жямат! ХьхьичIва кунма, инсантурал буцIиннав шяраваллил кIичIиртту, тачIав гъав къалаганнав КIундиннал лахъи ларзурду.