Къабиллай бурив шану – буки бяъли

[dropcap]С[/dropcap]езондалул чIумал дукан аьркинсса ахънилссаннуя ва ахъул­ссаннуя жува ттинингу къачанну чичарду. Амма зуруя зуруйн сезондалуцIун дархIусса дукрарду чIяругу,нахIугу хъанай дур. Миннувасса яла хайр бумину хIисав хъанай дур 5 продукт.


1.РайхIан (базилик)
Ва уртту ччянира ишла дайссар кулинариялуву. Мархри Грециянал бунугу, бакIщаращину Индия хIисав барчагу, хIа­кьинусса кьини райхIан хъанай дур Италиянал кухнилий ца агьамсса продуктну. РайхIан аваданссар хайр бусса минераллал, витаминнал. РайхIандалул яргсса кьанкьгу гивусса эфирданул нагьлияссар.

2.Кинза ягу кориандр
Кинза чIяруну ишла дайссар азиянал ва латино-американал кухнилий. Цирда кинзалул уртту дакъа, вайннул гьаннагу бичай­ссар дукралийн. Шиву чIявуссар витаминну, эфир нагь, мукунна органикалул кислатIартту.

3.Щюлли хъюрув
Хъюрувраву чIявуссар клетчатка, биялсса буссар В, С витаминну, калий, фосфор.

4.Нисварти.
Нисвартул кумаграйну гъа­ттарал белок ххуйну лялияйссар, клетчаткалул хъунххютту ххуйну зузи дайссар. Нисвартуву мукунма къачанссар калий ва йод.

5.НацIу бяъли (черешня).
ТIин ххуйссаннуцIун ва витаминналгу, минераллалгу авадансса ахъулссар. Шиву буссар мелатонин, мунияту хъинссар шану къабиллалисса чIумалгу. Хъинссар чIарардан, михьур­ттан, бурчун.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал