«Лажиннича, уссу, буси ттул ниттихь…»

АбутIалиб Гъапуров

Ватан яданну

Ватандалухлуну
Ца хьусса вирттал,
Асланну бавцIуну
Бур душман ххит ан.

Агарда ухьурчан,
Уккуча душман…
На къур бав мукуннан
Загьрулул буран.

Кьунияхъаяту
Хьуну дур шинну,
Аждагьарттавату
Хъит бувну оьрму.

ЗахIматкаш цахьуну
Цалва талихIрайн,
БивкIулул хъат щунни
Оь аждагьарттайн.

Ми мархлул ххартI бувну,
Бивчуссар экьи.
Левщун миннал яру,
Щяв лавгссар экьи.

Так-тук чан къашайссар
ВацIлуву чакъалт,
Уттавану буна
Бугьанссар гьаттал.

 

Бадави Рамазанов

Урша гъавгъ душ

Ттул дуснал яруннил жавгьарду бакъар,
Мудан ганал хьхьичIух дур цIаннал пардав,
ЩяивкIун шугълурдай гьан дай кьинирду,
Ягу занан икIай хIисаврал хъирив.

Хьунаавкьнал цахьва «ивзрав» учирча,
Ка дугьан тIитIин дай хьхьичIуннай кару.
КIичIиравух найни чару бахчирча,
Чулинмай палцI бувай, аьсав къуч дурну.

Ганал чIиви оьрчIгу карав увцуну,
Ца-цал щяикIара на ганал чIарав,
Яла, ганал кунма, яру лавкьуну,
Лагара оьрчIнийсса оьрмулул хъирив.

Ттун ккаккай чIаххувоьрчI
бярнил ккурккайсса,
ТIартIсса хIажакрава никру чIалайсса,
Ккаккай урша гъавгъун аьтIисса душгу,
Душнин къащи дуллай къавтIисса оьрчIгу.

Ккаккай кIичIираву, маразгу бавхIун,
Ттула дус личIлулну пагьламан лахълай,
Ягу чарттаракIи кIунттил бувгьуну,
Левххун нани хъатIу бивтун щяв бутлай.

Ттун ккаккай учкъула, оьрчIру, тIуркIурду,
Мужаллатру тIартIсса жула луттирду,
ЦIунил дакIнин багьай парталул цIаний
Дус ва нава бивсса, сумкарду бишлай.

Амма ляличIину дакIний дур кьини,
АцIилчинсса класс бачIвану ливчIсса,
Жула дус фронтрайн нанисса кьини,
Жагьилтурал дурцIун, пургъун нанисса.

Арснахь ххуллухъин тIий дия нинугу,
Шавхьсса ккунукругу бувгьун кIунттиву.
Урша гъавгъсса душгу ккавккуна гикку,
Карщул къатта бихьлай ганал жипливу.

Ганияту мукьах ттун къаккавккуну,
Ттул дуснал шанна шин фронтрай дурна.
Яла аьсавращал занагу хьуну,
Щарнил агьлу ганан чIуний бувчIуна.

Так цала ниттил чIу ганан къабавна, —
Ттул дус зана хьуннин га къалирчIуна.
Урша гъавгъ душнищал архIал лавгуну,
Ххал дурна ниттил гьав, канил ках дурну.

ЦIанагу ттул дус ур канил ках-шах тIий,
Цала арснал сиппат цукунсса дурив.
Бунугу къатлуву чирахъ пар-пар тIий,
Ганал хьхьичIух гара дур цIаннал пардав.

Арулла нааьна аски душманнайн,
Ттул дуснайн га кьини цал дуккан дурсса.
Арулва барчаллагь урша гъавгъ душнин,
Дуснайн кьини дуркни, чIарав бавцIусса.

 

Юсуп Хаппалаев

Ххуллухъин баннав

Най ухьурчан аьрайн, ххуллухъин баннав,
Ттул дакIгу вин даим гьалмахчу хьуннав.
На так ялугьланна ххувшаврих ва вих,
На къахьунна вийн гьич тачIавгу хаин!

Хьхьу-кьини на ина дакIний бикIанна,
Хьхьу-кьини вин шайсса на кумаг банна.
Ина акъашиву на кIул къаданна,
На къахьунна вийн гьич тачIавгу хаин!

Замгьарданувугу на дакIнин бути,
ЦIарал вив агьнигу, на дакIнин бути,
Къия ххи хьунигу, на дакIнин бути,
На къахьунна вийн гьич тачIавгу хаин!

Нажагь, нигь гъан хьуну, дакI ццах учирчан,
Нажагь душманнайну дакI хIучI учирчан,
Нажагь бивкIулул хьхьичI ник лахIан дарча,
КIулша, вин хIарамссар нагу, Ватангу!

Вин ххуллухъиндаран – буттал мисри тур,
Вин ххуллухъиндаран –
лахъ зунттал дурпал,
Вин ххуллухъиндаран – ттул дакIгу вищал,
Къув-аьслива ина ххувшаву ласи!

Най ухьурчан аьрайн, ххуллухъин баннав,
Ххувшаврил цIукугу гьалмахчу хьуннав,
На так ялугьланна ххувшаврих ва вих,
На къахьунна вийн гьич тачIавгу хаин!

 

Салимат Кьурбанова

ДакIния парча багьай

Лавгмур дакIнийн багьувкун,
ДакIния парча багьай,
ОьрчIал ппу цIувххутари,
Базурдайх бурса бакьай.

Увссия на ттуна арс,
ЧIа куну мурадиран,
Бутталгу бувна хъатIи,
Бивххуну бархху кугу.

Амма буттахь ттул арснал
Цал «мяммай» къаувкуссар,
Увну кIива барз хьуннин
Ппугу дяъвилийн лавгссар.

Янна-ярагъгу лавххун,
Аьрайн нанисса кьини
Цимилгу зана хьуна
Хьулувату махъунай.

Гьарца зана хьутари,
КIанттувун уругайва,
ОьрчIгу ия лап аьтIий,
Кьаагьан ан къахъанай.

ЧIалай диявав оьрчIан
Буттайн дуккансса кьини,
Ххишала цахва урган
Зана къаикIайшиву?

Ппу зана икIанссар тIий,
ОьрчI ттигу ур ялугьлай,
Цува ппу хьуну уна,
Ттигу умуд къакьукьлай.

Цаннивав чIиви оьрчIан
Дуллусса укунсса дард,
ЧIири кIяла хьурчагу,
ДакIния къалагайсса.

Лавгмур дакIнийн багьувкун,
ДакIния парча багьай.
ОьрчIал ппу цIувххутари,
Базурдайх бурса бакьай.

 

Аьли Айдаев

Ниттил гьаттай

ДакIния къадуккай ттун хъалул гургри,
Дяъвилул шиннардий ина дулайсса.

ДакIния къабуккай, жу къадан хIимпIру,
Виламургу гурга жуйх шан дачIайсса.

Ттиватти икIара нааьна дуллай,
Цанъявав вилмургу пай букайсса тIий:

Вил пайлущал архIал иявав, дадай,
Вил оьрмулул гьантри канай, кьацIа тIий?!

 

Алекси Аьбдуллаев

Буттахъул, агь, буттахъул

Дагьанттул сипат кунна,
Чувнал виричушиву
Дяъвилул дай чIалачIи!
Жуков! Вил авуршиву!

Шиннал ттурлу лерххунни,
Къабаяй лухIи ххурхху,
Къириятрал хъаттирду
Дур ттул къюкIливун дурххун!

Буттахъул, агь, буттахъул,
Оьттуй арду виларгсса…
Чув дура, ттул оьрчIшивуй,
Янсаврал ччуччин дурсса?..

Яруннал хьхьичI ацIай нарт,
Вил цIа учайхту, Жуков!
Фашистътуран лабикIан
КIану къабивтсса чувчIав!

Ттул къюкI зурзутIи дувай
Ватандалухсса ччаврил,
Къалиянгу канихьну
Ккаккан уварча Сталин!

Пахрурдал дакIгу дуцIай,
Бургъил дуниял кунна,
Буттахъул, агь, буттахъул,
Ватан ххирар, зун кунна!

Берлин, Жуков, Катюша.
Рейхстаграй ятIулсса ттугъ!
ЯтIул-кIири майданнив
Парад – Ххувшаврил савлугъ!

На навагу маршалла,
Махърур, дустал, ттул аьрал!..
Иминсса багъирдавун
Зизлазу интнил гъарал!

Интнил гъарал, зизлазу,
Кумагчи хьу зузалан,
Аьрщарайсса щавурду
Бюхъулий хъин дурманан!

Буттахъул, агь, буттахъул,
Зун гьайкал – дугъришиву,
ДакIниву ядуванна
На зул виричушиву!

 

 

Ися МахIаммадов

* * *
ИнимечI ххал хьувкун
ХхуллуцIва ххявхсса,
Дус ххал хьусса кунна,
Ттул дакI ххари шай.

Дяъвилул шиннардий
Зунттал шяраву
Ганилла зевххусса
На бивкIулуща.

 

 

Бахттун Гъазиева

УрчIилчинмур майрал кьини!

УрчIилчинмур майрал
Ххувшаврил кьини
Бувккун бур циняв халкь
ЯтIул майданнив.

Жул нинумур тIурча,
Жун ххал къахьунну,
АьтIий дур кьюлтIницIух
КIири макь рутIлай.

ЛухIисса хаятIи жул аьзиз ниттил
КIялану чIалай бур сил диртсса кунма.
Ниттил рутIлатIисса кIирисса мукьал
Сававгу кIула жун цан аьтIиссарив.

Га оьсса дяъвилул
Ппухълу кьатI бунни,
Га оьсса дяъвилул
Арсру бат бунни.

Хъамадитайссарив
Гай оьсса шинну,
Цими шин ларгнугу
Оьрмулувату.