Аьрай талай бивкIсса шаэртурал асардава

Абакар Мудунов

Ххувшаву жуллар

Кьувват каруннихь бур
ттупанг чIувуну,
Агъзиятрал тамну,
цIарай бавцIуну,
КъяртIлих ишлану бур
кIисса къур хьуну,
Душманнал язинийн
цIугу тIиртIуну.

Виричугу шайсса,
чувшиву дурнур,
Ва оьрму дуз бувсса
жанну дуллунур,
Гьалмахчу, виву бур гуж,
дува чувшиву,
Жула ялун ххявхсса
ккаччив къир бувну.

Зузалай, кьутI уча
вила кьютIилттух,
Фашистътал ппив буван
ина був ччаллух,
Колхозник, палцI бува
байлсса чIиникI, мирхь,
Душман ххит ай ярагъ
мугур вил канихь.

Гьалмахчу, ша ласи,
ххувшаву жуллар,
Ватан дур гьаз хьуну
душман ххит аврийн,
Ачу, ттул дус, Буттал
кIанттул дяъвилийн,
Марш! ХьхьичIунай
душманнаяр ххувшаврийн!

27 август 1941 ш.

Ххуллухъин

Лухччи тIутIахь дунура,
Цанни ссав аьраххайсса,
Дахьва хъатIавух буна,
Цанни аьрххи аьрайнсса?

Най бур аьрайн жагьилтал
Аьраххуллу бувгьуну,
Щала щарнил жяматгу
Гай тIайла буккан бувкIун.

Ку бур аьтIий, ку жап тIий,
Ххуллухъин буваннав тIий,
Кугу ххуллухъиндаран
Ччергъилттухун балай тIий.

ДакIру дачIра хьуннинна
Дучрал хIухIу увкуна,
Гайннул гюнгутIал чIурдал
Бачайшиву бувсуна.

Ссавруннайсса ттурлукIа
Дукьаннин бургъил хьхьичIа,
Лакрал жагьи-жугьулнал
Кьяпри галай бувуна.

Ца акъа-акъа арснал
«Дадай, барчаллагь», — кувкун.
Ниттил кIирисса мукьал
Аьрщи ччуччин дуруна.

«Заннайн аманат», — куну,
Гьан увуна арс аьрайн,
Ватан тIурча, аманат
Дуруна цила арснайн.

Абачара ХIусайнаев

«Хъамалушин»

НацIур тIар душманнан
Гьидилданул щин,
НацIур тIар Къиримнал
тIутIи, апельсин,
Амма миннуяргу
чIувну нацIур тIар
Ураллал мяъданну,
украин аьрщи.

Ххирассар жун хъамал,
банну хъамалу
Миннуяр ххаллилсса
дарцIусса чIутIул.
Хъиннува ххирассар
жун ккашавартал,
Буванну буччиххин
чаннаннил ччаллал.

Каругу чумартссар
совет халкьуннал:
Дулунну душманнан
гьаттансса аьрщи,
Чяхиргу аьнтссар жул
Шампанналнияр,
БуцIинну душманнан
хIасратрал кьуру.

ТIитIинну, гьалмахтал,
нузру кьатIурдай,
Кьамул банну хъамал
оьттул мажлисрай,
Нани, «дустал», нани,
банну хъамалу
НякI турлил тиярдах,
дарцIусса чIутIух.

АхIмад-Хан Султан – ссавнил пагьливан

Ххиссар брильянтру
Бюхттул зунтталу.
Ххиссар пагьливантал
Щунул щутталу.

На кIучI анна ина,
Ссавнил пагьливан,
Ссавний тархъан авчий,
АхIмад-Хан Султан!

Ина ссапар бавхIун,
Ссавнийн лавхъукун,
Пулеметрал кайму
Канил дургьукун,

Агь, чIатIун икIай щин,
Лагай къазразан
Бан-битан бухлавгсса
Аскисса душман.

Пар чавай – кьутIавай,
Тиха личавай,
БивкIулул ххют куна,
Хъирив агьавай,

Уккан ара ина
Ламарал ххуттайн,
На акъар цур тIисса
Хъару ду душман.

Магьи-душнил чIантIив,
Мюрш оьрчIал мурччив,
Дагъусттан барзунттал
ТалихIрал тIутIив.

Дуруччай, ссавницIух
ЦIу ларчIу чIумал,
Вил пулеметирттал
ЧIутIул чявхъардал!

ПIякь тIий, хъяхъа тIий бур
Муххал ххуллурдай,
Ларххунма бур лухIи
Душру Мюнхеннай.

Ялугьлагьу, душман,
Ттигу бивкIулух,
Паранну машиннал
Кьисас – ххурххулух!

Мирза МахIанмадов

Оьрму

Оьрмулул нуз тIиртIуну,
На хьулувух уххайхту,
Гьан багьуна дяъвилийн
Талан так оьрмулухлу.
Оьрмулухлу инсаннан
Бувагу цал булайсса,
Оьрмулухлу дахьа ттун
Цил тIин-тIааьн кIул хьусса.

Ттул дарвачирайх ришлай,
Най ия душман гужну,
Ник рищун дан кьасттирай
Ватан ва тархъаншиву.
Дакъая къаучинна
Рирщумур цIун къахъанай,
Угь тIий дия аьрщира,
Душманнал ккуччу дуллай.

Гьич ниттил ккукку кунна
Дурвавли нахIусса за?
Гьич тархъаншиву кунна
Дурвавли ххирасса за?
Ватан мютIи шайххивав
Муххайн ягу ккуллардайн,
Тархъаншив дагьайххивав
Зулмулул хьхьичI никирттайн?!

Гьаз хьуна буттал улклул
Щалвава агьлу-авлад, —
Ливхъуна жул оьрмулул
БакI кьукьин ччисса жаллад.
Ливхъуна ццаххандарай
Никъурал хьхьа буцанцIа.
Оьрму бия хъирив най
Ххувшаврил ттугъ бищунцIа.

Чивчуссар ттуй ккуллардах
Оьрму уттавашиву,
ДирчIан къашайшив турлих
Халкьуннал тархъаншиву.
Чивчуссар оьттух нагу,
Дунияллун кIул буллай,
ХIакьсса, уздансса оьрму
Бушиву ттул аьрщарай.

Ккуллалул цIалцIи

Ца ттуплил ккуллалул
цIалцIив щунуя
Жуйнна кIиннайннагу
щавурду дирсса.
Ина аьрщараву
кIучI ан багьуна,
На аьрщарал ялув
сагъну ливчIура.

Ина жандалучIа бувна аманат:
«Лажиннича, уссу,
буси ттул ниттихь…».
Багъишлагу ити, хьура хиянат:
Цукунни бусайсса
вияту ниттихь…

Хьунаавкьуссияв
на вил ниттищал,
КIюрххил ттурлу куна,
някI муруллущал.
Хъазам буллуссия,
хъямала дагьан,
Гара вийнгу щусса
ттуплил цIалцIущал.

Ина аьрщараву ура рахIатну,
Ттуплил цIалцIигу дур
сукку къахъанай.
На занайна ура
аьрщарал ялтту,
Ттуплил цIалцIигу дур
оьттувух занай.

Зунттуха баргъ бувккун,
зунттухун лагай,
Хьхьу ва кьини дукIлай,
шинну дур хъанай.
Мюршми хъуни хъанай,
хъуними литIлай,
Аьрщарай оьрму бур
цила низамрай.

Гьарзадращал архIал
ттуплил цIалцIигу
Занай дур чурххавух,
ччамарду буллай,
Дахьра зунттул бакIрайн
ттурлу щунийгу,
Ина дакIнин утлай,
къюкIлийн дур кьутIлай.

КьутIлатIуча дакIнин
баргъ бивтунийгу,
Къадуккара на му,
къюву рахIат дан.
Вил дарцIусса дакIнин
дан къашай къюву
Ганил дуллалуча
кIилийну ттуву.

Вил ярур увкуну –
аьрщарах мякьсса,
Вил чувшивур куну –
аьрщарай дурсса,
Вил ччавур увкуну
Ватандалухсса,
Чурххаву дикIуча
ва къюву гужсса.

Аьбдул Мирзаев

Вихну ура

Чарин кIура аянссар тIий,
На ниттил къаувссара,
Мудан цичIава икIан
Ганил увну ивкIссара.

Ниттин ччатI булай хьувкун,
Дяъвигу байбивхьуссар,
Ттулми хияллал ялттугу
ЛухIи ттурлу дирхьуссар.

Ччучлан бивкIссар шагьрурдугу,
ЦIу ларчIссар щархъацIухгу,
ТтикъархIусса хъуруннацIух,
ОьрчIал луттирдацIухгу.

Ччучлан бивкIссар гай цIараву
Халкьуннал оьрмурдугу,
Гьунттий жура дантIимургу,
Лахьхьу жура дурмургу.

Ялун бала бивну буна
Ссавур дан бюхъайссияв,
Леххаву тIий Ватан дуна
Ттуща ацIан шайссияв?

Ялун дуркIсса кьини лахъан,
Нагу лавгра дяъвилийн,
Гьарца чувнал чумартшиву
Ххуйну ххал дан бюхъайнин.

Душманнащал талай ивкIра,
Оьрмулия хIайп къатIий,
Махъва-махъсса дяъвилул цIу
Ччяни лещан данна тIий.

Та цIу лещан дурнияцIа
МукьцIаллахъул шин хьунни,
Дяъви бан ччиманал ахир
ХIакьинугу къархьунни.

Вихну ура, тай мурадрайн
ТачIав къабияншиврийн,
Тти мукьцIалли цалкусса шин
ЦIунил къадучIаншиврийн.