Лавгунни дунияллия лакрал миллатрал махъа-махъсса ветеран

Шиная шинайн чан хъанай бур Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий жандалия ка ларсун талай, бюхттулсса Ххувшаву ларсъсса, жагьилсса никиран Ватан ххирашиврул ва чувшиврул эбратну хьусса жула ветерантал.

Вай гьантрай 102 шина­ву аьпа­лухьхьун лавгунни Ма­хIам­мадлул арс МахIаммад Кудаев.

Ххувшаву МахIаммадлул хьунадаркьуну дур Германнаву. Дяъвилий ккаккан дурсса виричувшиврухлу МахIаммад лайкь хьуну ур ЯтIул ЦIукул ва Чувшиврул орденнан, Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул кIилчинмур даражалул ордендалун ва личIи-личIисса медальлан.

МахIаммад увну ур 1922 шинал июнь зурул 5-нний Лакрал райондалий Вилттащиял шяраву. Школагу къуртал бувну, ва увххун ур Дагъусттаннал педагогикалул институтравун, архIала зун ивкIун ур шяравусса школалий. Дарсру дихьлай дачIи шиннагу хьуннин МахIаммадлуйн оьвкуну бур шяраваллил батIаврийн. Микку бавну бур Ватандалийн душман ххявхсса хаваргу.
ЧIал къавхьуну ва тIайла ув­ккун ур Леххулт хIадур байсса училищелийн, амма, кьамул къаувну, шавай зана хьуну ур.
Ца шинава МахIаммадлуйн дуркIун дур Лакрал райондалул военкоматраясса повестка. Душман МоскавуллачIан гъан хъанахъисса чIумал, ва тIайла увккун ур тиккун. ЦIубутIуй къуллугъ буллай ивкIун ур душманнал аьралуннан баруну дарцIусса кьюкьлуву.
ДачIи шинава агьну ур къизгъинсса талатавуртту нанисса Дон неххал зуманив. Ца талатавриву душманнал танкалул ххит бувну бур вайннал полк. МахIаммадгу, ванал гьалмахталгу душманнал луркIандалухьхьун биривну бур. Мичча личин бювхъуну бур. Гьалмахчугу хъарайн увтун, зана хьуну ур. Махъ, цайми талатавурттаву, цайннагу дирну дур кIусса щаву. УрчIва зуруй МахIаммад госпитальданий хъин хъанай ивкIун ур.
Госпитальдания увккун махъ Дагъусттаннайн тIайла уккан ччай бивкIун бур, амма хIукму бувну бур частьравува связистну итан. Дяъви къуртал хъанахъисса чIумал, дяъвилул майданнив къучагъну талай икIавугу хIисавравун лавсун, связь руцан къаритан бувсса хIарачатрангу кьимат бивщуну, частьрал командованиелул Кудаев ивтун ур 96-мур битултрал корпусрал 996-мур батальондалул кабельно-шестовой роталул командирну. Ххувшаву МахIаммадлул хьунадаркьуну дур Германнаву. Дяъвилий ккаккан дурсса виричувшиврухлу МахIаммад лайкь хьуну ур ЯтIул ЦIукул ва Чувшиврул орденнан, Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул кIилчинмур даражалул ордендалун ва личIи-личIисса медальлан.
МахIачкъала шагьрулул бакIчи Юсуп Умавов даврил уртакьтуращал увкIун ур ветераннал кулпатрахь жижара бан. Ванал жижара бувну бур ветераннал гъан-маччаминнахь Дагъусттаннал бакIчи Сергей Меликовлул цIаниягу.