Ламу бакьин буллай бур

Ккуллал райондалий рес­публикалул лагрулий­сса «Мамраш-Ташкапур-Ара­канский» ламу лавкьуну бушив­рийсса информация бур Телеграм-каналданий.
«Дагестанавтодорданул» специалистътурал бусаврийн бувну, ва участокрай ялувбацIаву дуллай бур «Дагестанавтодор» ГКУ-рал. Ламу щинал гьузи лахъан дурсса аьрщарал лахIуни дагьну лавкьуну бур. «Дагестанавтодор» идаралул зузалт ва шинал мартрая июньдалийн бияннин ххуллул давуртту дуллайнма бур. Амма, хъартсса аьрщарал валтру даим зизлай, дахчичру чан хъанай дакъар, мунияту машинартту чIумуйнусса цамур ххуллийх занай бур.

«Дагестанавтодорданул» зузалт ва ламу бакьин буллай байбишин тIий бур, аьркинсса техникалул щаллушинна дур.
Соцсетирдавусса ламу кIин­ттулния шийнмай аварийный тагьарданий бур тIисса информация къатIайлассар. Ламуйхсса ххуллу кьувкьуссар июньдалий гъараллу лачIлай дайдишайхту.