Къюву дурчIайсса му цирив кIулнанни

МахIачкъалаллал зума-къирагърай хьусса пIякь учаврийну зарал бивсса кулпатирттал ялун дирсса къумашиврул чIарав бавцIуминнавух, цалчинсса кьюкьлуву, бур хасъсса аьралий операциялий арсру, ласру, уссурвал ливтIусса хъамигу. Хьхьара къашайсса цала къювулух къабурувгун, вай чялиш бувккунни зарал бивминнан кумагран арцу датIин.

Зулайхат Тахакьаева
ДартIсса арцу вай гьантрай «Сила матерей» ккурандалул офисраву дуллунни «Все вместе» фондрал каялувчи Салимхан Мирзахановлухьхьун.
Ва иширал сиптачи хьусса Ххадижат Сайкумовал кIицI лавгунни хасъсса аьралий операциялий арсру, ласру, уссурвал ливтIусса хъаннил ккуран зий душиву дунияллий дакьаву, хъиншиву ва цашиву дуруччаврил ххуллий.
– Жун кIулссар лякьлул оьрчIал дард цирив, жун кIулссар къюву цирив. Шайссарив жуща жува кунмаминнал къювулул чIарах буккан. Цаманал цIуцIиний ка дирхьувкун, жулламур къювугу рахIат шай. ЦIунцIия хьуминнай цIими бишиннав, ливтIуминнангу Алжан нясив баннав! Укунсса бала-апатIирттая Аллагьнал бурувччуну лякъиннав, – увкунни Ххадижат Сайкумовал.
Салимхан Мирзахановлул барчаллагь увкунни «Сила матерей» ккурандалул вакилтурахь, цала ялун дирсса, духIан захIматсса дардирдах къабурувгун, жяматрал буруккинттая ятну бакъашиврухлу.
«Караматсса хъами бур вай – хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жанну дуллусса аьралитурал ниттихъул хьуннав, ссурвал хьуннав, щахъами хьуннав. Оьсса кьадарданул лахIан бан къабавцIуну, жяматрангу, билаятрангу бучIину лякъинсса мурадру хьхьичI бихьлай, ми чулийн буккан бансса хIарачатрай ялапар хъанай бур», – увкунни ванал.
«Сила матерей» ккуран­да­лул каялувчи Сапижат Ма­хIам­ма­расуловал жижара бунни МахIачкъалалив бала-апатIраву ливтIуминнал кулпатирттахь кIицI лавгунни «Сила матерей» ккуран, мяйжаннугу, дакIнил кьуват цIакьсса хъаннил ккуран душиву.
БатIаврий гьуртту хьусса Дагъусттаннал бакIчинал кумагчи Шамил Аьлиевлул барчаллагь увкунни «Сила матерей» ккурандалул вакилтурахь. КIицI лавгунни, ватандалул ялун бучIантIимунил ххуллий чувшиврий жанну дуллусса вирттаврал ниттихъул, щахъами, ссурвал аьмсса къювулул цачIун бувну зий бушиву, цала язиминнал бяливчIсса мурадру ва ниятру чулийн дуккан дансса хьулданий. Бувсунни, цивппа дакIний бушиву сентябрьданий сакин буван цачIусса форум, цIу-цIусса мурадру чулийн буккаврил ххуллийсса.