Балаллул инсантал гъан бувай

Августрал 14-нний «МахIач­къала-Астрахань» федерал шагьраххуллий пIякь учаву хьусса лахIзалия шийнмай, Дагъусттаннал Минздраврал профсоюз дахIаву дуну буссия «Анаварсса кумаграл» бригадарттащал. Та мусиватсса хьхьуну «Анаварсса кумаграл», санавиациялул ва диспетчерская службалул даву сантирай дуваврил кабакьу бувссар балаллува буккан, аьмну 28 бригада зий буссия ка-кумаг буллай, цIунцIияртту дирми, захIматсса тагьарданий буми азарханардайн ххилай. Укун буслай бур Дагъусттаннал медициналул зузалтрал профсоюзрал хъунмур Зумруд Бучаева. Ва катастрофалул медициналул Дагъусттанналмур центрданул коллективращал хьунабавкьунни, вайннахь та хьхьунусса даврихлу барчаллагь учин, балаллува инсантал ххассал буллай, зий бивкIминнайх дачIин 300 азарда къуруш арцулгу дуллунни.

– Жулла дакIру къумашиврул видурцIуну дур, кьини дурксса инсантурал къювулия бусансса махърувагу ляхълай бакъар. Циняв банд лаган бувансса оьзру хьунни. Жулла дакIру дуссар балаллухьхьун биривминнал кулпатирттал дакIурдичIа. Балаллул инсантурал дакIру гъан дувай. Укунсса бала-апатIирттая мукьахунмай буруччинсса чаранну лякъинссар тIисса умуд бур. ДакIнийхтуну барчаллагьрай бура агьали ххассал буван цIаравун ххявхсса медициналул зузалтрайн. Ттун кIулли, жандалий хIайп къакуну, та цIарал хьхьуну зий бивкIсса медициналул зузалтран цанмагу медициналул ва психологиялул кумаг аьркинну бушиву, профсоюз хIадурссар зул чIарав бацIан, – увкунни Зумруд Бучаевал.

П. Рамазанова