Футболданул турнир

Октябрь зурул 29-нний Ккуллал райондалий ЧIяйннал шяраву аэродромрай хьунни райондалул школарттал дуклаки оьрчIал дянивсса СССР-данул кIийла Виричу хьусса АхIмадхан Султаннул цIанийсса занази завалул турнир.

[dropcap]М[/dropcap]уний гьуртту хьунни Хъусращиял, Ккуллал 1-мур, ЧIяй­ннал, Вихьуллал школар­ттал командартту. Бяст-ччаллая махъ занази зава хъиривмур шиналнин ядуван дуллуна Ккуллал 1-мур школалул командалу­хьхьун. КIилчинмур кIану бувгьуна Хъусращиял командалул, шамилчинмур – Вихьуллал командалул.