ЦIуссалакрал райондалий дайдирхьунни «Аьпалул вахта»

Апрель зурул 25-нний ЦIуссалакрал райондалул жямат хIала бувххунни «Вахта памяти – 2024» тIисса гьарица шинах Аьра­сатнаву бюхттулсса даражалий кIицI лагайсса акциялувух.

Патриот акциялул даву дайдирхьунни райцентрданул майданния. Шикку гьуртту хьунни ЦIуссалакрал райондалул бакIчинал хъиривчу Султан ХIамзаев, ЦIуссалакрал райондалул ОМВД-лул хъунама АхIмад Щайхов, райондалул администрациялул вакилтал, идарарттал каялувчитал, Культуралул управлениялул зузалт, дуклаки оьрчIру ва СМИ-рдал зузалт. Акциялул гьурттучитурал минутIрайсса пахъ багьаву баян бунни тархъаншиврул цIаний жанну дуллусса вирттаврал аьпалун хасну. Шиккура тIутIив дирхьунни Хъун дяъвилул ва 1999 шиналсса дяъвилул иширттал гьурттучитурал гьайкалдануцI.
«Вахта памяти» тIисса патриот акциялул цачIун бай Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул ишру най бивкIсса кIанттурду ахттар буллалисса чIявусса поисковый клубру, цал мурадгу хъанахъисса Ватан дуручлай жанну дуллуминнал аьпа абад баву.
КIицI лаган, гьарица шинах ва акция дувайссар Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий жанну дуллуми дакIнин бичаву, жагьилтал Ватан ххирану тарбия баву, миннавун жула тарихрал ва культуралул ирс ябувансса гъира бутаву мурадрай.
Ватан ххирашиву, иш багьний му дуруччин хIадуршиву – вари жула бучIантIимунил яла кьянкьамур гьану. Ванил агьамшиву хъиннура асар хъанай дур хIакьину, хасъсса аьралий операция нанисса чIумал, жула тарих баххана бан, Хъун дяъвилул фашистътал тIайла бан, дунияллул сообщество цала тIутIимунийх дачин дан кьаст лахIлахIисса чIумал.
Укунсса акциярдал кумаграйну бюхълай бур жагьилсса никирахь, жула буттахъал виричушиврия бакъассагу, хIакьину, Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялуву гьуртту хъанай, хьхьичIххуттай бавцIусса аьралитурал къучагъшиврия буслан.