Кубок кIилчингу бувххунни Хъусращиял командалул

Цалчинмур кIану бувгьусса Хъусращиял команда

Ларгсса бигьалагайкьини МахIачкъалалив къуртал хьунни Сиражуттин Илиясовлул аьпалун цIа кусса чIиви футболданул урчIилчинсса «Лакку улклул Кубокрал» финал. Илиясовхъал кулпат ацIра шинал лажиндарай спонсоршиву дуллай бур ва Кубокрал.
Гьашинусса Кубокрай гьуртту хьуна Лакрал, Ккуллал, ЦIуссалакрал, Рутуллал ва Ахъушиял районнаясса 36 команда.

ДачIифиналданул матчрай Хъусращиял команда ххув хьуна ЦIуссаккуллал шяраватусса му­ттаэтураяр (5:2). КIилчинмур чутлий ЧIяйннал команда ххув хьуна Хъурхърал командалуяр (2:0).
Турнирданул финалданий ччалли дурккуна Хъусращиял ва ЧIяйннал командартту. «Лакку улклул Кубокрал» ХIурматрал Кубок кIилчингу бувххуна Хъусращиял командалул, цалчин бувххуссия ванияр кIира шинал хьхьичI , Ххутрал командалуяр ххув хьуну.
Шамилчинмур кIану кIи­бавчIуну бур Хъурхърал ва ЦIу­ссаккуллал командарттайх.
Сиражуттин Илиясовлул ва «Гъази-Гъумучи» фондирдал цачIу цIакь дурсса бахшишир­ттал фондрава ххув хьусса командарттайх ва хьхьичIунсса футболистътурайх дарчIуна 350 азарда къуруш. Бахшишру дуллуна, номинацияртту хIисав бувну, хьхьичIунну буклай бивкIсса спортсментурангу.
«ХьхьичIунма къапучи» – ЧIяйннал командалувасса Руслан Мирзоевлун; «ХьхьичIунма мюхчанчи» – Хъусращиял командалувасса Абумуслим МахIам­мадовлун; «ХьхьичIунма гьужумчи» – ЧIяйннал командалувасса Абумуслим Багатыревлун.
Хъусращиял командалувасса жагьилсса футболист ХIажи Ибрагьимов ххув хьуна 3 номинациялий: «ХьхьичIунма игрок», «ХьхьичIунма бищу» ва «Лучший по системе гол/пас», цалгу ва турнирданий 25 ттуп бавкьусса. Ванияр 2 шинал хьхьичI ХIажинал бавкьуну бия 29 ттуп, ххув хьуну ия 2 номинациялий: «ХьхьичIунма тIуркIучи», «ХьхьичIунма бищу».

Марис Илиясов Хъусращиял командалул капитан
Сулайман Чаллаевлухьхьун бахшиш дуллай

Командалул капитан Сулайман Чаллаевлун дуллуну дур хасъсса награда «Лучший ассистент турнира». Вара командалул мюхчанчи ххув хьуну ур «Яла хьхьичIунма мюхчанчи» номинациялий.
Ялувмур ЧIатлухъиял командалувасса Аятуллагь ХIажиев бахшишран лайкь хьуна ттининсса «Лакку улклул Кубокрал» ва «Лакку улклул Лигалул» цинярда турнирдай аьмну 250 ттуп бавкьусса тIуркIучи хIисаврай.
Турнирданул сакиншинначитурал чулухасса Барчаллагьрал чагъардан лайкь хьуна муницIун кабакьу буллай бивкIмигу.
Тамашалийн бувкIми кIицI лаглай бур цалчинсса турнирдания шийннай цалнияр цал бюхттул хъанай душиву ванил сий, сакиншиндарал даража ва гьуртту хъанахъиминнал усттаршиву.
«Лакку улклул Кубокрал турнирданий» ца яла хьхьичIунсса командалун ккаллину дур Хъусращиял команда. Ва сакин дурну дур Дагъусттан Республикалул аьрщарал ва хъуслил министрнал хъиривчу Эмил Ттаттаевлул, ванияр 10 шинал хьхьичI.
Кубокрал сакиншинначитал цIубутIуйва кIицI лаглай бия, ва команда ца яла хьхьичIунсса, цала хасъсса форма дусса, низам цIакь хьусса команда душиву.
Цала шяраваллил команда хьхьичIуннай дуллалаврицIун, Эмил Ттаттаев хъанай ур чIяву­чил барчаллагьран лайкьсса щала Кубокрал ца яла чялишма чIарахацIугу.
Жувагу, барчагу бувну, тIайлабацIу чIа учинну Хъусращиял командалун.

ХIажи Ибрагьимов
Эмил Ттаттаевлущал

Ватан хьхьичIунсса чIумал

«Лакку улклул Кубокрай» шанма-шанма номинациялий ххув хьунни Хъусращиял командалувасса 25 шинавусса футболист ХIажи Ибрагьимов: «ХьхьичIунма тIуркIучи», «ХьхьичIунма бомбардир», «Лучший по системе гол/пас», цалгу ва турнирданий бавкьуну бур 25 ттуп. Ялун бучIантIимур бусса, жагьилсса футболист профе­ссионалсса футболданува лавгун ур любительскийлувун, аьзизсса командалухлу уклансса гьавасрал увцуну.
Нариманнул арс Ибрагьимов ХIажи увну ур МахIачкъалалив. Футболданухун машхул хьуну ур чIивинияцIа. Ххирая тIар ттуплий уклан, телевизорданувух матчругу ххал буллан. Ванал кумир ур Ингилиснал цIанихсса футболист Стивен Джеррард, утти ва усса ур тренер.
Лакку улклул Кубокрал ва Ли­­галул турнирдай Хъусращиял командалухлу уклай айивхьуну ур 2017-ку шинал.
Амма мудан хъанай къа­бив­кIун бур аьзизсса командалухлу уклан, профессионал командалухлу уклансса чемпионатирттайн лага-учIавуртту сававну.
ЛичIи-личIисса шиннардий «Лакку улклул Кубокрай» ва «Ла­кку улклул Лигалий» ХIажи лайкь хьуну ур «Лучший молодой игрок», «Лучший бомбардир», «Лучший нападающий», «Лучший игрок» цIардан.
Профессионал спортраву ва хъанай ур спортрал мастер.

Зулайхат Тахакьаева