Херсоннайн бивунни Забидат

Цалчинмур ЦIувкIратусса, МахIачкъалаливсса «Забида» ООО-лул риелтортурал коллегиялул гендиректор, жяматий­сса ишккакку Забидат Аьбдуллаевал гьашину Ххувшаврил байран цамур куццуй хьунадакьинсса хIукму бувну бур: гьамин, Ххувшаврил кьини ва уртакьтуращал, Херсоннал областьрайн гуманитар кумаг биян бувансса мурадрай, ххуллийн бувккун бур. Ванищал архIал Дагъусттаннал делегациялувух бивкIун бур «Великая община» тIисса жяматийсса ккурандалул хъунама МахIаммад Мусаев (вагу лакрал куяв ур), Дагъусттаннал халкьуннал артистка Зульфия Илиясова ва балайчи Сиясат Халадаева.
КIива машиналий лавгун бур вай, КъиримнавухчIин хьуну Херсоннайн. Машинагу Забидал, бу­тталмур хъунмасса бунутIий, бу­ттахь була увкуну бур. Мяйжан­ссар, цуппа чун наниссарив къабувсун бур.

ПатIимат Рамазанова
Кисловодскалийн гьан ччай бура учирчагу, буттал дакIнин бувчIухьунссия, МахIаммадлул ванихь увкуну бур: «Забидай, ттун ина чун, цуксса ххуллийх най буссарав къакIулли, багажникраву, иш багьарча, даххана дувансса нигьгу ду­ссар, лавгния цIуллуну бучIаннав». Ккаккан бувну бур ххуллий аьркин дагьансса инструментру, гьарзат. МахIаммад цувагу, Чернобыллай авария хьусса чIумал, та балаллул щатIухьхьун иривсса, яхIлувсса адаминар. Та ппурттуву Къазахъисттаннай яхъанай уну, командировкалий тIайла увккун ивкIссар.
Херсоннал областьрая зана- шайхтур Забидал тIайлану бу­сан­тIиссагу цуппа чун лавгун бивкIссарив. Сусруххал буккаву ларгун, цийнма цуппа бучIайхту, ниттил Тамаралгу учинтIиссар яла: «Я, ттул душ, ттухьгу учивияв ва кIанайн най бура куну, на ккур­ккимай, кьаркь дикI, мураппа – ялагу ваму-тамур дишинтIиссияхха, – куну. Вайннавун буруккин къабагьаншиврул къабувсъсса Забидатлулгу учинтIиссар ниттихь: «Ина ттунна дуллуцирив ккурккимайн­ттугу диян дував, вил бутIагу бу­ссар тайнначIансса ссайгъатраву», – куну.
– Ттун мадарасса аьралитал кIулли, аьралий ипотекалущалгу зун багьайхха давриву. Вайннан хIакьину Украиннаву Аьрасатнал мурадру буруччаврил цIаний талан багьунни, навагу, тийнмайну къабавцIуну, кумагру буллалиминнавух хIала бухханна тIисса пик­ри багьуна, –буслай бур Забидат. – Ка-кумаг нава тихун биян буван гьанна тIисса пикригу цIакь хьуна. Ттулла каруннихгу ци-дунугу дуваннача тIий, уттувагу къабивхьуну, кIюрххилнин аьрайнгьавккур­ттугу бувссия мадарасса. ЧIятусса чумартсса хъамитайпа Бадуржигьан Рамазановалгу бувну бия аьрайнгьавккури, натIухI ва бакъухъ, цаймигу нацIу-кьацIурду. КIивагу машина буцIинмур салкьи хьуна. Аьралитурансса лаххия дуссия, дуки-хIачIия, медикамент­ру. Мюрщи оьрчIангу школар­ттай аьркин­сса кьай-кьуй, нацIу-кьацIулул кьуцурттив. МукIру хьунна, ттувугу нигь дакъа дакъая. Ххуллурду пуч-палачат бувну бия. Ттупал ппив-ххив дурсса окопир­ттал ва блок-постирдал чIарах нанийни, ца къахьунмур хьурча, нитти-буттал, душваврал, маччанал бухIлан бигьасса иш бакъар­хха тIий, къума лаглай бивкIра. Дазуйн бияйхту, мобильникру дукьара увкуна жухь, спутникирттая гьарзат аьч­ну чIалай духьувкун. Лахъи къабан, Аллагьнайнни аманат куну, дуаь дувайхту, дакI цахъис паракьат хьуна, аьч бувккунав. Гьарца пострай жу хъинну ялув бавцIуну ххал бувайвав. Жу тийх хьунабавкьунав Росгвардиялул Управлениялул Дагъусттаннал «Скорпион Каспий» ОМОН-лул взводрал командирнал, полициянал майор Аьлибеков Ферганнул тапшур бувну. Ва цувагу Гьамиящатусса ия. Шиккува бусан, ва подразделениялул сотрудниктал Дагъусттаннал МВД-лул бак1чи Аьбдурашид МахIаммадовлуйн барчаллагьрай бия, квадрокоптерду ва хьхьурай чара бакъасса уттизаманнул приборду гьан дуваврихлу. Жу гуманитар кумаг Чонгар тIисса шагьрулий кьабивтссия, тикку дия гуманитар кумаг талатаврил кIанттурдайн тIайла буккайсса волонтёртурал лагерь.

Бадуржигьан ва Забидат

Жуварив Скадовск шагьрулия арх дакъасса Приморская тIисса поселокрай ликказан дурну бавцIуру. Аьралитурал дакIру тирх учин дуллалисса концертру ккаккан дуллай буссия Зульфия ва Сиясат, навагу МахIаммад Мусаевгу шай-шаймур буллай буссияв. Жува буссаксса тайннаха хIурмат бан ччай бия, на, тай ххари бан, ххункIгу бувссия, миллатрал дукиялух гъурбатрай ишттахI личIиссава ба­къарив. Сивсусса, дакIру чанна­сса жагьилтал бия. Жу гьуртту хьуру Приморскаллал школалий ва садикрай хьусса мероприятиярттай. БавчIуссия ссайгъатру ва нацIу-кьацIулул кьуцуртту. Зульфиял ххуйсса балайрду увкуна. Тайннал оьрчIру ва душругу машгьурсса ­оьрус балайрду тIий бия. Ца душнил дагъусттаннал балайрдугума увкуна. Школалул хъунмур Ирина Бачинская ва садик­рал хъунмур Валентина Дунаева дакIнийхтуну барчаллагьрай бия, бувсса кумаг бусрав хьуну бия.
КIанттул агьалинал хIакъира­вурив, гьай-гьай, инсантал, СВО-гу къуртал хьуну, паракьат­сса оьрмулух мякьну бия. ХIакьи­нусса кьини кIанттул агьали аьра­литуращал хIала-гьурттуну бур, кувннан кув кумаг буллай, думур кIидачIлай бур. Аьра­сатнал бучIантIимур чаннасса бикIантIишиврийн вихну бур. Тайннал ва Дагъусттаннал агьалинал дусшиврул арарду цIакь дуллалисса давугу хьунни, цIусса дустал, хъамал лякъарду, аьралитуращалгу мудан дахIаву дуну буру, бур цаймигу бартбигьин хьуния тIисса пик­рирду, бурганну.
Жу тIайла буккан бувкIуна аьра­литал, командирнал бургъилух бишай яругу буллуна ттухьхьун, сивсусса душ тарбия бувсса бу­ттан пишкаш бува куну, цачIара думур барчаллагьран дуллай. МахIаммад Мусаевлулгу общиналул чулухасса ХIурматрал грамотартту дуллуна аьралитуран. ДакIнийхтунусса барчаллагь тIий бура гуманитар кумаг буван ка кIидархIуцириннайн, цу-унугу лях къагьаншиврул, бакIра-бакIрах цIарду кIицI къалагланна. «Справедливая Россия» партиялулгу бувна кумаг. ЛичIинува барчаллагьри Бадуржигьан Рамазановайн, цалгу-кIилвагу бакъар ванил тихун ссайгъатру тIайла буклаки­сса. Жулва агьалинал дакIурдил сахаватшиврул дазу дакъар. ЧIявусса душру бур аьралитуран яннарду дурухлай, тIайла дуклай. Аьра­литурангу агьали цала чIарав бушиву асар хъанай бур. Армиягу, агьалигу, дакIругу ца дурну, ххувшавричIанни хъит тIутIисса. ДучIанхьуви му кьини чIал къархьуну».
Ххи бан ливчIунни Забидат Аьбдуллаева мудангу рахIму-цIимилул акциярттавух гьуртту шайсса инсан бушиву. Цаймигу дур ванил дурсса ва дуван дакIнийсса ххуй-ххуйсса давуртту. Бусанну миннуягу. Барчаллагьрихха ва къабигьасса ппурттуву, тийнмайну къабавцIуну, шайкун шаймур буллалисса инсантуран!