Яттил выставкалул магъ дирирсса куц

Анжи-Ареналий ттардал, куннал, кьяцрал, дучрал хъуннасса выставка дуссар тIисса ппурттуву коллега Имара бия, гьар кьини тIиссакссагу, цуппа выставкалийн биян ччай бушиврия буслай. Ттувурив ттунмагу биян бучIирхха тIисса пикривагу ба­къая, ци чара бакъашиву дуссар ва кIиришиврий Каспийскалийн бачин, уттуллу хъунисса ттарду къаккавкссагу бакъарахха.

Нюжмаркьини, паракьатну дяшагьрулувусса ттучаннайх буклай бунува, бувххуннихха цакуну ттувунгу выставкалийн биян гьарча тIисса пикри. Нава гьан аьркиншиврул хIуччардугу бу­ссара хьхьичIун ласлай: цалчин, хIухчил душра, ятту-гъаттарал дянив оьрчIшивугу, щюлли жагьилшивугу ларгсса; кIилчин, та ккаккантIиссар утти ттунма ахалтекиннал балчант? ДакIнийхтунура тIисса, дучри оьрчIниява ххира­ссар, дучрах ябитан ччисса зувугу дакIния тачIав къалагайссар. КутIа буван, ссят ххюра шавайсса чIун дия, маркIачIаннай выставка лакьлакьисса хаваргу бухьувкун (мукьва гьантлийсса дияхха, къагьарив!), анавар буккан аьркинни тIий бура. Оьвчав таксилийн. «Высокий спрос» тIий, ацIрахъул минутIирттайсса ялугьлан багьунни.

БувкIунни. ЩябивкIра. Анжи-базаллул райондалий ламу лахъаннин ларгунни сайки дачIи ссят. Сукку бай машина, дачIи ххар­ххилул хьхьичIунмай шайхту, къак куну бацIай, хьхьичI наницирив машинарттал кьюкьа дахчилай. Ялагу сукку бай, ялагу бацIай. ЧIутIгу чIутI бияв – аькьува. Таксист ссавур дусса, хъярчру буллан ххира­сса лявкъунни. «Ва аьламатрайсса пробка уттинин ккавккун акъара», – тIий ур. МикIирай ттукри кунма бавцIусса машинарттал кьюкьри – тиягу, шиягу. Оьрус учительницал паркрачIан бияйхту, ссавур духлагавай, буккан хIадурну бура машиналува. Анжи-Аренагу къачча, выставкагу къачча, ва балаллува буккан хьуния тIий бура. Таксистная ламус хъанай бур, ягу аьркинни, багьагу буллуну, итаакьин. Буккарчагу, нава чув, ссай гьантIиссара шаппайвагу? Лахъисса нагъиллал хъирив кутIасса хIасиллу: Анжи- базаллуч1ату Анжи-Ареналийн бияннин ларгунни дурусну ссят ва ххюцIалла минутI(!). Гъумукун къабиярча Лаващаввагу биянссияв ваксса хIаллай тIий бура. Бувкра ахиргу.

Гьай, аман, яттиппалату куннасса кьанкь рирщунни машиналува буккайхтува. Палаткарду ттирихIлай бур. Тикку-шикку ливчIми ттардай, кьяцрай тамаша бансса сант диривунни. Хъуни утту­ллу бусса лухIи ттардугу гиккува бия, къячриксса загълунсса куннигу бия. ОьрчIшиврул лахIзардавун багьунна, дучрал кьамарайх ках учин хьунни. «Уквасса зоопарк ванакьай!» тIий бур чIарав бавцIусса хъамитайпа мюрщултрахь. Буниялттунгу, хъинну чIявусса мюрщи оьрчIру бия.
ТIанттая ца исвагьину чапардугу дурну, чIумуйнусса мюрщи ппаллу бувну бия ризкьилун. ТIайламур бусан, чIалай бия хъинну хъунмасса захIмат бивхьуну бушиву ва даву дуван. Харжгу биялсса бивхьухьунссия, ба-бакIрах гьарца хозяйствалун цинмасса къуш бия, пресс-центрдания тIайла хьуну, цIарду чирчуну, ккаккан бувну бия агьалинан аьркинмур бигьану лякъиншиврул.

Гивах, цIанлакьрулий, на кунмасса, выставкалул магъ дирир­сса, байчаратал занай бия ялгъуз-гъаривну ливчIми ттардачIан ва ппив хъанахъисса хъамаллурачIан. На выставкалул лагма букканнин цIан лара-ларкьуна. КIира ссятрай Анжи-базаллуч1ату Анжи-Ареналийн най бивкIсса на ккашил къавхьуну бикIайххивав, тивахва чятирданул кунмасса ца кафелувун бувххун, хъинну нажагь бакъа къабукайсса пиццагу бувкуну, паракьатну маршруткалий шаппай бувкIра. Пиццамур, нава ккашилнуяв, буниялттунгу нахIуссаяв къакIулли, нахIу бивзуна. Шаппай бияйхтурив, вихрув, нава ца чIиви-хъунсса гьунар бувшивриясса куннасса рязишиву дия. Му рязишивугу ва къаличIину чаннасса дунияллий, инсаннан ччан бикIарча, ххявххун-бивзун, ччан бивкIмур бувну, чIирисса духьурчагу, тир­хханну лякъинсса хIарачат бавриву чIалай дия. Му тирххандарал хъирив бакъарав на Анжи-базаллува Анжи-Ареналийн таксилий кIира ссятрай най бивкIссагу!