Москавлив паркраву Дагъусттаннал байран

[dropcap]М[/dropcap]айрал 21-нний Москавлив, Измайловский паркраву, халкьуннал шаэр Расул ХIамзатовлун 100 шин шаврин хасну хъуннасса концертгу ккаккан дунни «Жула Расул» тIисса цIанилу, агьалинан Дагъусттаннал культуралия, багьу-бизулия хавар бикIансса мероприятиярттугу дунни.

Байранналий зувиазарунниха ливчусса инсантал гьуртту хьушиву баян бунни ва давриха зий бивкIминнал.
Концерт хIадур дурну дия Дагъусттаннал Постпредстволул. Гьуртту хьуна Москавуллал ва Дагъусттаннал артистал. Вайннавух бия Аьрасатнал лайкь хьусса артист ТIагьир Курачев, халкьуннал артистътал Аьбдулла МахIаммадмирзаев, ХIусайн Манапов, Марат Тимохин, Марио Али Дюранд-Сутуев, Зайнаб Махаева ва цаймигу.

КъавтIавуртту ккаккан дурна «Адат» ансамбльданул, пагьламантурал «Пагьламанн» халкьуннал студиялул тIурчарив, хьхьуттай гьунарду буллай тамашачитал хIайран бувна. Паркраву тиккува бия бартбисуртту щащан, синааьрщарая тIахIунттив дуван лахьхьин буллалисса мастер-классру. Гъира бунан лезгинкалий къавтIун бизангу лахьхьин буллай бия.

Бия спортрал бяст-ччаллийсса тIуркIурдугу, гьуртту хъанай дия Луганскалиясса командагу. «ЧIявусса инсантал бавтIун бия ва кьини паркравун, оьрчIаву тIахIунттив дуван лахьхьин ччисса чIявусса бия, булувкьуну зий бия , хIарачат буллай. Ххуйсса гьурттушинна дунни лакралгу, Москавуллал культуралул центрданул ва Мариян Илиясовал цIанийсса «Дараччилул» Москавлив­сса филиалданул активисткахъул бия, хъамал хъин битан, хъамалу буван нахIува-нахIусса пулав бувсса цIигьургу жула инсан ия. Миллатир­ттал дукрардугу дия.

Дагъусттаннал агьалинал чулинмай бикIу, жулла культуралул чулинмай бикIу хIурмат багьансса мероприятие дия, унгу-унгунусса дусшиврул байран дия, ва фестиваль халкьуннал шаэр Расул ХIамзатовлун хас дурсса духьувкун, кьакъабагьлай бия ванал наз­мурду ккалай, чIявуссаннан тамансса дакIних кIулнугу дия», — увкунни Басират Билаловал.