Дуккаврил шинахь барчаллагь тIий

Дуккаврил шин къуртал дуллай, май зурул 21-нний республикалул чIявуми школарттай бивщунни Махъва-махъсса гюнгутIи. ЦIуссалакрал райондалул 23-гу школалий, гьар мудан кунна, лавайсса даражалий хьунни дуклаки оьрчIру школалущал личIи хъанахъисса, ххариссагу, пашманссагу асарду хIала бувхсса, байранну.

Гьашину Ц1уссалакрал райондалий Махъва-махъ­сса гюнгутIи бивщунни 11-мур класс къуртал бувсса 192 оьрчIан ва 9-мур класс къуртал бувсса 512 оьрчIан.
Школа къуртал буллалиминнахь барчаллагьрал махъру увкунни кIулшивуртту дулаврил идарарттал каялувчитурал, шяраваллал бакIчитурал, директортурал, учительтурал ва оьрчIал нитти-буттал.

ЦIуссалакрал гимназиялул выпускниктурахь ххуллухъин учин увкIун ия ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Артур Исрапилов.
– Ххирасса оьрчIрув, на зун чIа тIий ура гьарица ишираву тIайлабацIу. Школалия лавгун махъсса оьрму зула дакIнин ччийкунсса хьуннав. Ва бигьа бакъасса заманнай хьунадакьинтIиссар зул оьрмулуву захIматшивуртту, амма на мукIруну ура зу миннул хьхьичI ник къарищунтIишиврий. ТачIав хъамамабитару зува язи бувгьусса ххуллий хьунтIисса бюхттулшивурттал цIакьсса гьану ЦIуссалакрал гимназиялий бивзшиву. Чаннасса ва илкинсса хьуннав зул ххуллу! – увкунни Артур Исрапиловлул.

Ванал дакIнийхтуну барчаллагь увкунни кIулши­вуртту дулаврил ххуллий хъунмасса захIмат бихьлахьисса педагогтурахь. Выпускниктал, тIутIал кацIругу лавсун, цала учительтурачIан гъан хьусса чIумал, якьама буклай бия оьрчIру цивппагу, учительтал ва нину-ппугу.
ЧIа учинну цинявппагу выпускниктуран цала язи бувгьу­сса ххуллийх сивсуну бачинсса кьудрат.