СПИД-рал ливтIуминнал аьпалунсса акция

СПИД-рал ливтIусса инсантурал аьпалун Республикалул Лахъай азардал центрданул сакин бувну бур цаппарасса акцияртту. МахIачкъала шагьрулул КIулшиву дулаврил управлениялущал цачIуну, цуппа идаралийгу, кIулшиву дулаврил идарарттайгу бувккуну бур ва азар ччя­сса мутталий ялун личин даврийн багьайсса, азар лахъаврия буруччинсса чараннаясса лекцияртту.

ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил даву цIу лаган даврил программалул лагрулий цIусса лабораториялул оборудование дучIаврищал лавай хьуну бур центрданий диагностикалул даража.
«СПИД лахъавриясса ни­гьачIаву думиннавух жагьилтал бухьувкун, жу хасъсса къулагъас дуллай буру кIулшиву дулаврил идарарттащал уртакьну зузаврих. Баххана хьуну бур хIакьинусса жагьилтурал мурадру, багьу-бизу. Му иш хIисаврайн лавсун, жагьилтуращал зуншиврул, ляхълай буссару миннащал бувчIинсса мазрай гъалгъа тIунсса инсантал», – тIий бур Лахъай азардал центрданул хъунмур пишакар Равганият Мирзаева.

Лахъай азардал ливтIуминнал аьпалул кьини кIицI лагайссар майрал 21-нний. Гьашину ва пашмансса кьини щала дунияллий кIицI ларгунни 40-чин.
Ва кьини гьарца инсаннаща бюхълай бия цала чурххаву иммунодефицитрал вирус бусса-бакъасса ххал бан уква ва кьюлтIну. Укунсса мурадрай МахIачкъалалив Октябрьданул 50 шинал паркраву бивхьуну бия Республикалул Лахъай азардал ва СПИД-рал центрданул кIанттуя кIанттуйн ласайсса лаборатория.

Майрал 15-нния 21-ннийн бияннин Республикалул Лахъай азардал ва СПИД-рал центрданул пишакартурал акциялул лагрулий инсантурайх дарчIуну дур азар лахъавриясса нигьачIаврия ва муния буруччаврия бусласисса 1000-нния лирчусса чIапIив.

Мукунма, СПИД-рал отделениялий гьарца кьини кьамул байсса бур къашайшалт, булай­сса бур миннансса даруртту. Отделениялул пишакартурал бусаврийн бувну, вирусрайн къарщисса терапиялул хIасиллу дур ххуйсса. Шиккува ляхълай бур ва азар дусса инсантуран психологический кумаг бансса чаранну.