ТIайла буккира Аьрасатнахасса балай

Аьрасатнахасса зува ляхъан бувсса балай щалва билаятрал тIий ччарча, гьуртту хьияра щалагу Аьрасатнал даражалий дуллалисса патриот балайрдал «Аьрасат» цIанилусса фестиваль-конкурсрай.

Ва дуллалиссар Аьрасатнал Федерациялул Культуралул министерствалул чIарав бацIаврийну. Фестиваль-кон­курсрал жюрилул каялувчину бур Аьрасатнал халкьуннал артистка Лариса Долина. Конкурсрай гьуртту хьун бюхъайссар оьр­мулул 18 шинава 45 шинавун бияннинсса балайчитураща.
Гьуртту хьун ччиманал майрал 31-ннийнин (ва кьинигу хIисавну) аьркинссар цалва ляхъан бувсса ягу цайми авторталгу гьурттуну чивчусса балай щаллу буллалисса видео гьан дуван ва почталийн:
fcrprf@maiI.ru.
Конкурс хьунтIиссар кIира этапрай – заочнайсса ва очнай­сса.
Финалданийн уккантIиссар 10 гьурттучи. Конкурсрал финалист увчIинтIиссар Пятигорск шагьрулий июньдалул 11-12-нний.
Конкурс дуллалиссар Аьрасатнал Кьинилун хасну.