«Буржлувну чIалай ура барчаллагь учин»

ТIутIилаевлуща Барчаллагьрал чагъар ласлай

[dropcap]В[/dropcap]ай гьантрай Дагъусттаннал Музыкантътурал союзран 65 шин хъанахъиссар. Гьашину мийкссара шинну хъанай дур Ссу­хъиящиял шяравасса музыкант, балайчи, Дагъусттаннал лайкь хьусса артист, НухIкьадинал арс МахIадов Оьмардунгу.

[dropcap]В[/dropcap]анал. буттал шяраву школагу бувккуну, къуртал бувну бур Дагъусттаннал Культпросветучилище. Муния махъ зий ивкIун ур «Авадан» ансамбльдануву концертмейстерну. Шикку зий унува, къуртал бувну бур Да­гъусттаннал Пединститутрал музыкалул факультетгу. 1994 шинал зун увххун ур «ТалихIсса оьрчIшиву» къавтIаврил ансамбльданувун, тания шийнай зийгу ур вава ансамбльдануву.

[dropcap]О[/dropcap]ьмар МахIадов ттун ччя­нияцIава кIулли. Ванал арсру Мурад ва Марат, чIава дачIу­читал, гьуртту хьуссия 1998 шинал централ телевидениялийсса Юрий Николаевлул «Утренняя звезда» тIисса передачалий. Таний ва хъинну машгьурсса передача дия, гьунар бусса оьрчIру билаятрал хьхьичIун буккан буллалисса. Ва передачалий гьуртту шаву хъунмасса тIайлабацIулун ккаллину бия. На вай оьрчIайн «Илчилул» редакциялийн оьвкуссия. Арсругу бувцуну, ­Оьмар увкIуна редакциялийн: вана укун кIул хьуссара на Оьмардущал 1998 шинал.
Март зуруй Къумукьнал театрданул залдануву лахъа-хъунну кIицI ларгунни Оьмардул оьрмулул 65 шин шавугу, сахIналий 45 шин шавугу. Оьрмулул ва творчествалул ххуллия, юбилейрая цIухху-бусу буван, на хьунабавкьура цIуницIа Оьмардущал.

[dropcap]В[/dropcap]анахьхьунсса цалчинмур суалгу танийрасса макьалалул чIава геройтурая­сса хьунни, пишарду язи бувгьурив, къабувгьурив т1исса. Ванал бувсунни хъунама арс, Мурад, «Лезгинка» ансамбльдануву дачIучину зий ушиву, Дагъусттаннал лайкь хьусса артист ушиву, чIавама, Марат, цува Оьмар зузисса къавтIаврил ансамбльдануву концертмейстерну зий ушиву. Бувсунни май зуруй Маратлул хъатIи бушивугу. Ташулувугу тIайлабацIу баннав Маратлун, ляхъин ххари буллансса цIакьсса кулпат хьуннав!
«Вил макьандалий цалчинсса балай щил ва та увкуна?» – цIухлай бура Оьмардухь. Бувсунни 1980 шинал Изумруд Аскандаровал увкушиву, тания махъ Апанни Кьур­банмахIаммадовлул, чил миллатиртталминнава Камалуттин МахIаммадшяпиевлул ва цайминналгу учайсса бивкI­шиву.
– Юбилей, оьрмулулмургу, творчествалулмургу, дур­сса даврил хIасиллу дайсса чIун дур. Агьали ттула чIарав бацIаврийну ттун бувчIунни ттулва бюхъу-хIарачат агьалинангу бусрав хьушиву, – тIий ур Оьмар.

Оьмар МахIадов

– Зал бувцIуну бия, ттун вайксса чIявусса агьлугума къа­батIинххива. Юбилей дуван­сса зал буллуна Культуралул министерствалул, хъунмасса барчаллагь тIий ура Зарема Буттаевахь. Нава зузисса «ТалихIсса оьрчIшиву» ва «Насип» къав­тIаврил ансамбльлал коллективирдайн ва хъуниминнайн барчаллагьрай ура. Ттул чIарав бавцIунни, ттущала архIал ца классраву дуклай ивкIсса, Лакрал райондалул хъунама Юсуп МахIаммадовлуя тIайла хьуну, лакрал хьхьичIунсса чиваркI. Юсуп МахIаммадов цувагу увкIунни юбилейрал мажлисрайн. Нава лявхъусса Ккуллал райондалул администрациялул ва депутатътурал мажлисрал цIаниятусса Барчаллагьрал чагъар буллунни райондалул ххуллул хозяйствалул хъунама Аьбдулхаликь ТIутIилаевлул. ДакIнийхтунусса барчаллагь учин ччай ура МахIачкъала Шагьрулул депутатътурал мажлисрал хъунама Марис Илиясовлухьгу. Ттул оьрму лавгунни творчествалул оьрчIащал зий. Итххявхсса оьрчIан ла­хьхьин буллай, тарбия дуллай. Вагу итталу бакъасса кунма­сса захIматри, творчествалул оьрчIащал аякьалий зун кIулну бикIан аьркин­ссар, миннал гъира-гьавас къалещанну, дакI къаду­кканну. Барчаллагьрай ура К1улшиву дулаврил ва элмулул министерствалийнгу, МахIачкъала шагьрулул К1улшиву дулаврил управлениялул хъунама Мурад Шяпиевлуйнгу».

Юсуп МахIаммадов

[dropcap]М[/dropcap]ажлис ххуйсса даражалий гьаншиврул биялсса захIмат бивхьунни Дагъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузалтрал Супиян Оьмаровлул ва София Разуевал. БакIра-бакIрах гьарцагу балайчинайн, артистнайн барчаллагьрай ура: Лариса ХIажиевайн, Рашид Багатаевлуйн, Зоя Чунаевайн, Кристинайн, Карин Кьадинаевлуйн, Арслан Шагьмардановлуйн, Гьажар Рамазановайн, Изумруд Аскандаровайн, Малик Мустапаевлуйн, Руслан Кьурбановлуйн, Зарина Кьурбановайн. Назмурду чирчусса, Москавлив яхъанахъисса ЦIуссалаккуятусса Ххадижат ЦIаххаевайн ва МахIачкъалалив яхъанахъи­сса Аьхъаратусса Динара Амировайнгу барчаллагьрай ура. Цу-унугу лях личIан бюхъайхха тIисса нигьгу дур. «Нава буржлувну чIалай ура цинявннахьвагу барчаллагь учин», – тIий ур. — Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель Наргиз Рамизовнал ттул макьандалий, дакьин дурну, лакрал къавтIаву хIадур дурна. Жунна жулла культура, музыкалул магьирлугъ жагьилтурангу ххира хьунну ядангу, гьаз дувангу багьлай бур. Ттулмур давугу, оьрмулул ххуллугу, творчествалул кицигу му ххуллийссар, — укун тIий ур Оьмар.

Дагъусттаннал Музыкантътурал союзрал юбилейраямур ихтилатгу Оьмардул ва кIицI ларгсса Союзрал каялувчи, Дагъус­ттаннал халкьуннал артист, Аьра­сатнал магьирлугърал лайкь хьусса зузала Хан Башировлухь барчаллагь тIутIисса калималийну къуртал бунни. Музыкантътурал союзрал цIаниятусса грамотагу, Хореографтурал союзрал цIаниятусса грамотагу ххи хьуну дур ванал наградарттаву.
«Ттулва захIмат итталу бушиврия рязишиву дакъа, яла цукунсса асар бикIан бю­хъайссар, чIявусса агьлу бавтIсса залдануву ххуй-ххуйсса махъру лавхъунни, барчаллагьрай­сса, маслихIатрайсса, ххуймур, хъинмур чIа тIутIисса», – тIий ур ­Оьмар.
Нагу Оьмардун чIа тIий бура уттиния тийнмайгу миллат ххари буллансса гъирагу, бюхъугу.